دوره کارشناسی

دوره کارشناسی رشته علوم اجتماعی از سال 1348 در دانشگاه فردوسی مشهد راه اندازی شده است. هدف این رشته آموزش کارشناس برای پاسخگویی به نیازهای جامعه در زمینه های مختلف آموزشی،پژوهشی وخدماتی است.در دانشگاه فردوسی مشهد هم اکنون در مقطع کارشناسی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی دایر است. تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی 136 واحد می باشد. شمار دانشجویان کارشناسی گروه 185 نفر می باشد.

دوره تحصیلات تکمیلی

گروه علوم اجتماعی افزون بر دوره کارشناسی درمقطع کارشناسی ارشد ودکتری نیز دانشجو می پذیرد.دوره کارشناسی ارشد از سال 1371 راه اندازی شده است.گرایش دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد، پژوهشگری ودر دوره دکترا که از سال 1384 راه اندازی شده است،جامعه شناسی اقتصادی وتوسعه می باشد.تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد 31 واحد شامل 25 واحدنظری و6 واحد پایان نامه است. دوره دکترا که از سال 1384 راه اندازی شده و تعداد واحدهای آن 36 واحد است که شامل 18 واحد نظری و18 واحد پایان نامه می باشد.تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد این گروه هم اکنون 56 نفر وشماردانشجویان دکترای آن 25 نفر می باشد.

همچنین گروه علوم اجتماعی در مهر وبهمن ماه سال 1391 دوره دکتری خود را در پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد دایر نموده است وتعداد دانشجویان دوره دکترای واحد بین الملل 19 نفر می باشد.