عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
حق طبیعی مارکسیسمرامپور صدرنبوی۱۹۷۴-۴
بررسی کار به عنوان عامل سازنده انسانرامپور صدرنبوی۱۹۷۶-۴
زن شاغلرامپور صدرنبوی۱۹۷۶-۴
طبقات تمدنیرامپور صدرنبوی۱۹۷۶-۸
نقش حسد در جوامع بشریرامپور صدرنبوی۱۹۷۸-۹
در شناخت گونه هایی از حسدرامپور صدرنبوی۱۹۸۳-۱
حسد کودکانرامپور صدرنبوی۱۹۸۳-۶
نقش حسد در برخی از حوادث تاریخی اسلامرامپور صدرنبوی۱۹۸۳-۷
بررسی مالیات ها و سایر درآمدهای دولترامپور صدرنبوی۱۹۸۴-۷
نقدی بر الگوهای رشد اقتصادیرامپور صدرنبوی۱۹۸۵-۴
وضع پولی ایران در جنگ جهانی دومرامپور صدرنبوی۱۹۸۶-۷
بررسی وضع قیمت ها ومساله خواروبار در ایران در جنگ جهانی دومرامپور صدرنبوی۱۹۸۷-۱
بازرگانی خارجی ایران در جنگ جهانی دومرامپور صدرنبوی۱۹۸۷-۴
کار و مزدرامپور صدرنبوی۱۹۸۷-۴
سیاست مالی ایران در جنگ جهانی دومرامپور صدرنبوی۱۹۸۷-۸
سیاست ارزی وگمرکی ایران در جنگ جهانی دومرامپور صدرنبوی۱۹۸۸-۱۰
مسائل ارتقاء شغلی زنان شاغلرامپور صدرنبوی۱۹۸۸-۱۱
بررسی وضعیت اجتماعی -اقتصادی بزهکاران وتاثیر ان برادامه بزهکاریحسین بهروان۱۹۸۹-۶
پدیده ی اجتماعیغلامرضا صدیق اورعی۱۹۸۹-۱۰
سیاست کشاورزی ایران در جنگ جهانی دومرامپور صدرنبوی۱۹۹۰-۴
خصلت های ویژه کار خانهرامپور صدرنبوی۱۹۹۰-۶
وضع راهها وخطوط ارتباطی ایران در جنگ جهانی دومرامپور صدرنبوی۱۹۹۰-۹
وضع صنایع ایران در جنگ جهانی دومرامپور صدرنبوی۱۹۹۰-۱۱
وضع نفت ایران در جنگ جهانی دومرامپور صدرنبوی۱۹۹۱-۱
مسایل اجتماعی ایران در جنگ جهانی دومرامپور صدرنبوی۱۹۹۱-۷
نابرابری قدرت مرد و زن در جامعهرامپور صدرنبوی۱۹۹۱-۹
خانواده، کانون تضاد و سازشرامپور صدرنبوی۱۹۹۴-۱۰
بررسی مساله اعتیاد به مواد مخدر در شهر مشهدمحمد مظلوم خراسانی۱۹۹۵-۲
کارمند کیسترامپور صدرنبوی۱۹۹۵-۹
پیش درآمدی بر طرح مقایسه علم فقه و جامعه شناسی تفهّمیغلامرضا صدیق اورعی۱۹۹۵-۹
پرستیژ،قدرت،زوررامپور صدرنبوی۱۹۹۷-۹
نظریه پردازان بزرگ نقش اجتماعیرامپور صدرنبوی۱۹۹۸-۴
مفهوم پدیده انقلاب و روند ابعاد تحولمحمد مظلوم خراسانی۱۹۹۸-۶
نظریه نقش اجتماعی از نظر تالکوت پارسنزرامپور صدرنبوی۱۹۹۸-۱۲
دارندورفرامپور صدرنبوی۱۹۹۹-۴
موقعیت وپایگاه اجتماعیرامپور صدرنبوی۱۹۹۹-۴
بررسي پديده مهاجرت و اثرات ان بر زندگي اجتماعي و اقتصادي شهريعلی اصغر سیلانیان طوسی۱۹۹۹-۶
قدرت وسايل ارتباط جمعي (راديو و تلويزيون)علی اصغر سیلانیان طوسی۱۹۹۹-۸
نظریه نقش اجتماعیرامپور صدرنبوی۱۹۹۹-۱۲
جامعه شناسی زیارت با تاکید بر نیازهای زایران در حرم امام رضا(ع)حسین بهروان۲۰۰۰-۱
تعارض های فرهنگی و تهدید وفاق اجتماعیغلامرضا صدیق اورعی۲۰۰۰-۱
نفوذ فرهنگ غرب در ایرانغلامرضا صدیق اورعی۲۰۰۰-۱
دروغ (بررسي عوامل موثر بر دروغ گويي)علی اصغر سیلانیان طوسی۲۰۰۰-۶
اروین گافمانرامپور صدرنبوی۲۰۰۰-۷
آسیب شناسی فرهنگی در اندیشه امام علی (ع)حسین بهروان۲۰۰۰-۱۰
مساله آزادی انسانرامپور صدرنبوی۲۰۰۱-۴
روابط بین قومی و تاثیرآن بر هویت اقوام درایرانعلی یوسفی۲۰۰۱-۷
مرگ بي رنج و انتخاب اصلح در ناسيونال سوسياليسممحمد مظلوم خراسانی۲۰۰۱-۸
نگاهي بر دانش نوين (جامعه شناسي پزشكي)علی اصغر سیلانیان طوسی۲۰۰۱-۸
زنان و امنيت شهريهما زنجانی زاده اعزازی۲۰۰۱-۹
جامعه شناسي سالخوردگيعلی اصغر سیلانیان طوسی۲۰۰۱-۱۱
دو اندیشمند والا مقام نظریه نقش اجتماعیرامپور صدرنبوی۲۰۰۱-۱۲
طبقه بندی اجتماعی اقوام درایرانعلی یوسفی۲۰۰۱-۱۲
جستاری به ویژگیهای نظام اجتماعی اسلامغلامرضا صدیق اورعی۲۰۰۲-۴
ملاک های مقایسه علوم انسانی و غیر علوم انسانیحسین بهروان۲۰۰۲-۶
تأملی در مفهوم مشروعیت سیاسیعلی یوسفی۲۰۰۲-۷
فاشیسم ایتالیائی وناسیونال سوسیالیسم المانیمحمد مظلوم خراسانی۲۰۰۳-۲
قطب بندی های جدید فمینیستی درعصرجهانی شدنرامپور صدرنبوی۲۰۰۳-۴
تعریف پژوهش در نظر اعضای هیات علمی ورابطه آن با تمایل به فعالیت علمیحسین بهروان۲۰۰۳-۶
بررسی مسائل و مشکلات زنان و دختران 18 تا زیر 50 سالة شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آنداریوش حیدری بیگوند۲۰۰۴-۳
تاثیر مشارکت اجتماعی بر احساس تغییرات فرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدحسین بهروان۲۰۰۴-۴
مقدمه اي بر جامعه شناسي پير بورديوهما زنجانی زاده اعزازی۲۰۰۴-۶
تأملی مسأله گرا در نتایج سنجش مشروعیت سیاسی دولت در سه شهر تهران، مشهد ویزدعلی یوسفی۲۰۰۴-۶
دغدغه جهانی شدنرامپور صدرنبوی۲۰۰۴-۷
جامعه شناسی دین یا جامعه شناسی دینیغلامرضا صدیق اورعی۲۰۰۴-۱۰
تحلیل فرانظری رأی: ارایه یک مدل مفهومیعلی یوسفی۲۰۰۴-۱۲
برابری سیاسی و رابطه آن بامشروعیت دولتعلی یوسفی۲۰۰۵-۳
امام خمینی؛ مادری و تربیت شغل اول زنانغلامرضا صدیق اورعی۲۰۰۵-۴
اندیشه های بزرگان مکتب تاریخی آلمانرامپور صدرنبوی۲۰۰۵-۶
جایگاه منطقی مبانی جامعه شناسیغلامرضا صدیق اورعی۲۰۰۵-۸
سنجش میزان خودمختاری زنان همسردار ساکن مشهد و عوامل اجتماعی مؤثر بر آنهما زنجانی زاده اعزازی۲۰۰۵-۹
نگرش جمعیت 18 تا 65 ساله ساکن شهر مشهدبه طلاق و عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر آنداریوش حیدری بیگوند۲۰۰۶-۳
سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 84-83 و عوامل مؤثر بر آنمحمد مظلوم خراسانی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۰۶-۳
جوامع نکوهیده در نهج البلاغهغلامرضا صدیق اورعی۲۰۰۶-۶
جامعه شناسی صنعتیرامپور صدرنبوی۲۰۰۶-۷
جهانی شدن و ایرانداود نادمی۲۰۰۶-۷
بررسی علل و انگیزه‌های مؤثر بر ازدواج افراد 45-25 سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت زناشویی در سال 85محمد مظلوم خراسانی۲۰۰۶-۹
سنجش گرایش دانش اموزان دبیرستانی شهر مشهد به درس عربی و عوامل موثر بر آنغلامرضا صدیق اورعی۲۰۰۷-۳
تأثیر نابرابری سرمایة فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی در دست‌یابی به آموزش عالیمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۰۷-۶
بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پژوهشی در اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهدحسین بهروان۲۰۰۷-۷
بررسی فردگرائی دانشجویان دانشگاه فردوسی وعوامل موثر برآنحسین بهروان۲۰۰۷-۷
تحلیل گفتمان عینی وذهنی در استفاده از اینترنتحسین بهروان۲۰۰۷-۷
بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آنمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۰۷-۹
دغدغه گفتگوی تمدنها در هزاره سوم میلادیسیدعلی حائری زاده,داود نادمی۲۰۰۸-۱
دیدگاه ها ورفتار کنشگران در نظام حمل ونقل درون شهری مشهد با تاکید بر نقش راننده ومسافر تاکسیحسین بهروان۲۰۰۸-۱
دیدگاه‌ها و رفتار کنشگران در نظام حمل و نقل درون شهریحسین بهروان۲۰۰۸-۱
کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهدمحسن نوغانی دخت بهمنی,احمدرضا اصغرپور ماسوله,مهدی کرمانی۲۰۰۸-۹
بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعیمحسن نوغانی دخت بهمنی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۰۸-۱۲
احساس شهروندی درمراکزاستانهای ایرانعلی یوسفی۲۰۰۹-۲
رضایت کارکنان از عملکرد روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی در شهر مشهد در سال1386حسین بهروان۲۰۰۹-۲
بررسی تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه استقرار صنعت در مناطق روستایی؛ مورد مطالعه: مجتمع صنعتی و معدنی مس قلعه زریمهدی کرمانی,حسین بهروان۲۰۰۹-۳
عدم توافق ارزشی زوجین و تاثیر ان بر ناسازگاری زوجین در مشهداحمدرضا اصغرپور ماسوله,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۰۹-۴
قوم مداری و اثر آن بر روابط بین قومی در ایرانعلی یوسفی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۰۹-۴
انسجام درشبکه‌های همسایگی شهرمشهدعلی یوسفی,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۰۹-۶
بررسی میزان تفکر انتقادی معلمان آموزش و پرورش شهر فریمان و عوامل موثر بر آنمحمد مظلوم خراسانی۲۰۰۹-۸
مقایسه ابعاد و زمینه های احساس ناامنی در همسران عادی وایثارگرحسین بهروان۲۰۰۹-۸
بررسی میزان تجددگرایی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد وعوامل موثر بر آنداریوش حیدری بیگوند,داود نادمی۲۰۰۹-۹
بررسی تاثیر روابط اجتماعی استاد-دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویانسیدعلی حائری زاده,احمدرضا اصغرپور ماسوله,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۰۹-۹
تحلیل جامعه شناختی رفتار مصرف ماهی در شهر مشهدعلی یوسفی۲۰۰۹-۱۰
عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گازحسین بهروان۲۰۰۹-۱۰
میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آنهما زنجانی زاده اعزازی,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۰۹-۱۱
تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهداحمدرضا اصغرپور ماسوله,حسین بهروان,محسن نوغانی دخت بهمنی,علی یوسفی۲۰۰۹-۱۲
تاملی برمرزبندی اجتماعی فضای شهری مشهد: طبقه بندی منزلتی نواحی شهرعلی یوسفی۲۰۱۰-۱
بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در سطح محلهغلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۰-۳
مشارکت اجتماعی شهروندان در امور مربوط به شهرداری و عوامل موثر بر آناحمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۰-۳
تحلیل جامعه شناختی بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در مرکز اجتماع درمان مدار(TC) شهر مشهددر سالحسین بهروان۲۰۱۰-۶
تحلیل تاریخی علل شکوفایی علوم طبیعی در ایران پس از اسلامداریوش حیدری بیگوند۲۰۱۰-۷
مقایسه دید گاه مردم مشهد ومتخصصان اسلامی درباره اهمیت ابعاد وملاکهای دینداریحسین بهروان۲۰۱۰-۸
انسان ، اسلحه و جنگمحمد مظلوم خراسانی۲۰۱۰-۹
بررسی تاثیر سرمایه اقتصادی و میزان رضایت از خدمات شهری بر میزان مشارکت شهروندان در تفکیک و جمع آوری زباله های خانگیحسین میرزائی۲۰۱۰-۹
چارچوبی مفهومی برای تحلیل جامعه شناختی همکاری میان کنشگران در برنامه های نوسازی بافت های فرسوده با تاکید بر منطقه ثامن مشهداحمدرضا اصغرپور ماسوله,حسین بهروان۲۰۱۰-۹
رضایتمندی بیمه گذاران شخص ثالث شرکت بیمه ایرانحسین میرزائی۲۰۱۰-۹
بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 1385-86 و عوامل موثر بر آنمحمد مظلوم خراسانی۲۰۱۰-۱۲
تحلیل فازی رابطه توسعه اقتصادی،سیاسی و نابرابرهای درآمدی در ایرانمحمد مظلوم خراسانی۲۰۱۰-۱۲
سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدینعلی اکبر مجدی,رامپور صدرنبوی,حسین بهروان۲۰۱۰-۱۲
نابرابری اجتماعی درفضای شهری مشهد (برآوردی از نابرابری های درآمدی و تحصیلی در نواحی شهر)علی یوسفی۲۰۱۱-۱
عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنانمحسن نوغانی دخت بهمنی,محمد مظلوم خراسانی۲۰۱۱-۳
بررسی جامعه شناختی سرمایه اجتماعیداود نادمی۲۰۱۱-۴
سفر زائرین خارجی به مشهد و تأثیر آن بر ارتباطات میان فرهنگی اجتماعات شیعیعلی یوسفی۲۰۱۱-۴
پایدارسازی جمعیتی سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد با تاکید بر رویکرد متنوع سازی فعالیتهای اقتصادیمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۱-۵
تاملی جامعه‌شناختی درتشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایرانعلی یوسفی۲۰۱۱-۵
بررسی میزان و عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به عضویت در شرکت های هرمی در سال تحصیلی 87-88محمد مظلوم خراسانی,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۱-۶
نقش متنوع سازی فعالیت‏های اقتصادی در توسعه پایدار روستایی؛ مطالعه موردی: شهرستان سمیرممهدی کرمانی۲۰۱۱-۶
خشونت خانگی علیه زنان : مروری بر نظریه ها، میزان شیوع و عوامل موثر بر آنمهدی کرمانی۲۰۱۱-۷
بررسى فرآیند برچسب زنى به بیماران اچ اى وى (ایدز) و پیامدهاى آنحسین بهروان,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۱-۹
راهکارهای افزایش خلاقیت سازمانی در شرکت های گاز آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی،اردبیل و زنجانحسین میرزائی۲۰۱۱-۹
عوامل اجتماعی موثر بر شدت اختلال هویت جنسیحسین بهروان۲۰۱۱-۹
واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسیمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۱-۹
احساس اثرمندی سیاسی معلمان. موردمطالعه : معلمان شهرستان نیشابور درسال 1387علی یوسفی۲۰۱۱-۱۱
پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ : بررسی موردی زنان شهر مشهدعلی یوسفی۲۰۱۱-۱۲
سنجش میزان رضایت زائران از مجاوران خدمت رسان و عوامل موثر بر آن(تابستان 1387)محمد مظلوم خراسانی۲۰۱۱-۱۲
بررسی جامعه شناختی دلایل پس اندازکردن و شیوه های آن نزد مردم مشهد به روش « رویش نظریه »رامپور صدرنبوی,داریوش حیدری بیگوند,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۲-۱
تحلیل جامعه شناختی تحرک مسکونی درمشهدعلی یوسفی۲۰۱۲-۱
رابطه باورهای زیباشناختی با تصویر ذهنی از بدن و نحوه مدیریت ظاهر در جوانان: مورد مطالعه: جوانان 18 تا 30 ساله ی ساکن شهر مشهدمهدی کرمانی۲۰۱۲-۱
مشارکت در فعالیتهای گروهی مدیریت استراتژیک و بهره وریمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۲-۱
توسعه و نابرابری های اجتماعی در هندمحمد مظلوم خراسانی۲۰۱۲-۲
نقش آموزش در توسعه فعالیت های غیر زراعی؛ مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان سمیرممهدی کرمانی۲۰۱۲-۲
بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی زنان روستایی؛ مطالعه موردی سه روستا از سه استان ایرانحسین بهروان۲۰۱۲-۳
بررسی میزان مشارکت اقتصادی - اجتماعی در تعاو نیهای مسکن مهر و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد در سال 89-1388محمد مظلوم خراسانی,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۲-۳
تاثیر سرمایه های اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاهمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۲-۳
سنجش نگرش دانشجویان پسر مجرد دانشگاه فردوسی نسبت به ازدواج و عوامل موثر برآنعلی اکبر مجدی۲۰۱۲-۳
علل جامعه شناختی رانندگی پرخطر درمشهدحسین بهروان۲۰۱۲-۳
تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسیعلی یوسفی,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۲-۴
بررسی میزان مشارکت اجتماعی مردم در شهر مرودشت و عوامل مؤثر بر آن در سال 1387محمد مظلوم خراسانی,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۲-۶
پدیدارشناسی تجربی راهی برای فهم تجارب دینیعلی یوسفی۲۰۱۲-۹
تبیین جامعه شناختی بازگشت به زندان با تاکید برنظریه برچسبحسین بهروان۲۰۱۲-۹
فشار هنجار تعهد اجتماعی در ایرانعلی یوسفی۲۰۱۲-۹
دلایل سفر نکردن برخی از مردم مشهد به عتبات عالیاتغلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۲-۱۰
عوامل اجتماعی موثر براختلالات تغذیه در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهدمحسن نوغانی دخت بهمنی,محمد مظلوم خراسانی۲۰۱۲-۱۱
میزان خشونت خانگی علیه زنان شهر خرم آباد در سال 89-90محمد مظلوم خراسانی۲۰۱۲-۱۱
فراتحلیل پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه رضایت از سفرحسین اکبری۲۰۱۲-۱۲
نقش زنان در توسعه پایدار محیط زیستحسین اکبری۲۰۱۲-۱۲
تحلیل گفتمان انتقادی هویت ایرانی درشاهنامه فردوسی (مورد مطالعه: داستان سیاوش)علی یوسفی۲۰۱۳-۱
بررسی رابطه میزان دینداری و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعیحسین میرزائی۲۰۱۳-۲
بازشناسی فرایندهای اجتماعی تأثیرگذار بر ذائقة موسیقاییهما زنجانی زاده اعزازی۲۰۱۳-۳
پدیدارشناسی تجربی زیارت امام رضا (ع)علی یوسفی,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۳-۳
تاثیر کیفیت زندگی مالکان و ساکنان بافت های فرسوده بر تمایل آنان به مشارکت در بهسازی و نوسازی در شهر مشهداحمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۳-۳
تحلیل چندگانه رفتارهای پرخطر رانندگی در مشهدعلی یوسفی۲۰۱۳-۳
رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدمحسن نوغانی دخت بهمنی,علی یوسفی۲۰۱۳-۳
عاملیت و ساختار در اندیشه میشل فوکوحسین میرزائی۲۰۱۳-۳
مصرف نمایشی پوشاک وعوامل موثر برآن-مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی شاهرودحسین بهروان,علی یوسفی۲۰۱۳-۳
بررسی رابطه زبان مادری با هویت ملی و هویت قومیحسین میرزائی۲۰۱۳-۴
بررسی گرایش به مصرف کالاهای خارجی و عوامل مؤثر بر آن با تاکید بر رسانهحسین اکبری۲۰۱۳-۴
بررسی وضعیت و ابعاد سازندة هویت ملیحسین اکبری۲۰۱۳-۴
شبکه اجتماعی همسرگزینی و تاثیر آن بر رضایت از زندگی زناشویی در بین مردان متاهلمحسن نوغانی دخت بهمنی,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۳-۵
راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریمغلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۳-۶
عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرحسین بهروان,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۳-۶
مطالعه میزان رضایت‌مندی شغلی کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان‌شرقیحسین میرزائی۲۰۱۳-۶
شبکه اجتماعی مهاجران افغان در مشهد (مورد پژوهش : مهاجران ساکن شهرک گلشهر)علی یوسفی۲۰۱۳-۷
بررسی تاثیر انگ بر کیفیت زندگی مبتلایان به اچ آی وی/ ایدز (یک مطالعه پدیدار شناسی)حسین بهروان۲۰۱۳-۹
بررسی نقش مداخله گرایانه عزت نفس بر میزان قانون گرایی رانندگانحسین میرزائی۲۰۱۳-۹
سوگیری های ارزشی در مشارکت اجتماعی شهروندان در شهر مشهداحمدرضا اصغرپور ماسوله,علی یوسفی۲۰۱۳-۹
بررسی جامعه شناختی انواع سرمایه ها با میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر میانهحسین میرزائی۲۰۱۳-۱۰
بررسی رابطه سطح آگاهی و نوع نگرش کارکنان به خصوصی سازی- مطالعه موردی: پتروشیمی خراسانمهدی کرمانی۲۰۱۳-۱۰
پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهدعلی اکبر مجدی۲۰۱۳-۱۰
بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت مجدد به کانون های اصلاح و تربیت استان های خراسان شمالی و رضویاحمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۳-۱۱
مطالعة تطبیقی الگوهای زمانی تشکیل اجتماع ملی (ملت) و عوامل مؤثر بر آن در کشورهای در حال توسعه، مبتنی بر منطق فازیحسین اکبری۲۰۱۳-۱۱
بررسی و تدوین شاخص‌های ارزیابی کیفیت مقاله‌های علمی- پژوهشی در حوزه علوم انسانی مبتنی بر نظریه هنجارهای علم مرتونمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۳-۱۲
تحلیل محتوای مفهوم سرمایه اجتماعی دراحادیث امام رضا (ع)حسین بهروان۲۰۱۳-۱۲
عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 1391)مهدی کرمانی,محمد مظلوم خراسانی,حسین بهروان,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۳-۱۲
بررسی اثر بخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضویمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۴-۱
تأثیر اردوی راهیان نور بر نگرش رفتاری شناختی دانشجویان نسبت به مقوله شهادت(مطالعه پانل)محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۴-۱
سنجش و ارزیابی عوامل موثر در بهبود عملکرد تعاونی های تولید روستایی ( مورد: استان خراسان رضوی)محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۴-۱
بررسی و نقد کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داریغلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۴-۳
عوامل جامعه شناختی موثربرانگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدحسین بهروان۲۰۱۴-۳
شناسایی عوامل مرتبط با جهانی شدن فرهنگ در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریزحسین میرزائی۲۰۱۴-۴
مطالعه چگونگی تعامل هویت ملی و قومی دانشجویانحسین میرزائی۲۰۱۴-۴
نظام های ارزشی و هویت ملیحسین میرزائی۲۰۱۴-۴
نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و موسسه آموزش عالی خیام مشهداحمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۴-۴
تغییرات سیاسی - اجتماعی دیدگاه ها و مواضع عالمان دین با تاکید بر دوره تاریخی جنبش مشروطه (1285 ش /1906 م ) و جنبش ملی (1331 ش /1952 م )محمد مظلوم خراسانی,محسن نوغانی دخت بهمنی,علی یوسفی۲۰۱۴-۵
خودشکوفایی و رضامندی شغلیحسین میرزائی۲۰۱۴-۵
تبیین هنجارهای اسلامی خانواده در المیزانغلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۴-۶
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی رانندگان خودروهای شخصی در شهر مشهدعلی اکبر مجدی۲۰۱۴-۶
فضاهای بی دفاع در شهر و حس ترس ؛ پدیدارشناسی تجربه عبور از پل های زیرگذر در مشهدعلی یوسفی۲۰۱۴-۸
عوامل موثر برمشارکت شهروندی درمشهدحسین بهروان,علی یوسفی۲۰۱۴-۹
مکانیزم های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعیغلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۴-۹
کاربرد تکنیک های شبیه سازی در علوم اجتماعی (یک بررسی انتقادی)احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۴-۹
مدل سازی عامل محور اعتماد در ساختارهای مختلف شبکه های اجتماعیاحمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۴-۹
بازشناسی مفهوم سوغات در گردشگری مذهبیحسین بهروان,علی یوسفی۲۰۱۴-۱۲
بازنمایی سیمای زن در داستان معاصر افغانستان با تکیه بر رمان نقره، دختر دریای کابلعلی یوسفی۲۰۱۴-۱۲
بررسی کیفیت زندگی زنان در چارچوب خانوادهحسین میرزائی۲۰۱۴-۱۲
تحلیل کیفی روند اعتماد اجتماعی نخبگان مهاجر افغانستانی مشهدمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۴-۱۲
همکاری و خیر جمعی در یک مجتمع‌ مسکونیاحمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۴-۱۲
بررسی اولویت‌های رفاهی در خانواده‌های منطقة 9 شهر مشهدغلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۵-۲
توانمندسازی مهارت‌محور کارگران خدماتی زن (مطالعه‏ ای کیفی در مراکز اقامتی شهر مشهد)احمدرضا اصغرپور ماسوله,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۵-۲
رسانه و مصرف‌گراییحسین اکبری۲۰۱۵-۲
شبکه های اجتماعی مجازی و شادکامیمحسن نوغانی دخت بهمنی,محمد مظلوم خراسانی۲۰۱۵-۲
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پیاده روی مردان متاهل در معابر مشهدحسین بهروان۲۰۱۵-۳
بررسی نگرش مالکان بافت فرسوده منطقه ثامن مشهد نسبت به شیوه قیمت‌گذاری املاک و عوامل مؤثر بر آن در سال 88- 1389محمد مظلوم خراسانی,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۵-۳
منطق و کاربرد تحلیل همبستگی کانونی درپژوهش های اجتماعیعلی یوسفی۲۰۱۵-۳
تاثیر سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر مشارکت شهروندانحسین میرزائی۲۰۱۵-۶
تأثیر نقش پدری بر تربیت دینی فرزندان در بین خانواده‌های شهر مشهدمحمد مظلوم خراسانی,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۵-۶
سنجش رابطة سرمایة اجتماعی با تساهل مذهبی (نمونه‌پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)حسین اکبری۲۰۱۵-۶
هرمنوتیک به‌مثابه روش تحقیق بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزه تحقیقات کیفیعلی اکبر مجدی,علی یوسفی۲۰۱۵-۷
بررسی تأثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزانحسین اکبری۲۰۱۵-۸
بررسی جامعه شناختی روزنامه نگاری زنان در عصر مشروطه (با تاکید بر روزنامه زبان زنان)هما زنجانی زاده اعزازی۲۰۱۵-۸
بررسی نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر مرزی چابهار)علی اکبر مجدی۲۰۱۵-۸
ارزیابی عملکرد تعاونیهای تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۵-۹
بررسی شهر دوستدار کودک و احساس شادی کودکان در شهر مشهدمحسن نوغانی دخت بهمنی,محمد مظلوم خراسانی۲۰۱۵-۹
فراسوی دوگانه زائرـ گردشگر گونه شناسی تجربـه سـفر زائـران مرقد منور امام رضا (ع)حسین بهروان,علی یوسفی۲۰۱۵-۹
تعهد اجتماعی؛ مفهومی جدید در عرصه علوم اجتماعی یا معنایی کهن در تاریخ اندیشه بشریغلامرضا صدیق اورعی,علی یوسفی۲۰۱۵-۱۰
عوامل مؤثر بر نحوه گذران اوقات فراغت (فراتحلیلی از پژوهش های موجود)محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۵-۱۲
بررسی و شناخت الگوها و فرایندهای شکل گیری روابط جنسی پیش از ازدواجعلی یوسفی۲۰۱۶-۱
پدیدارشناسی تجربه گناهان جنسیعلی یوسفی,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۶-۱
مطالعه تاثیر احساس امنیت بر سلامت اجتماعی شهروندان مشهدمحمد مظلوم خراسانی,علی اکبر مجدی۲۰۱۶-۱
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران)محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۶-۲
بررسی ساختار توزیع قدرت درخانواده های شهر تبریزحسین میرزائی۲۰۱۶-۳
توان‌مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارائه یک نظریه زمینه‌ای - مطالعه موردی ستاد توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهرانمهدی کرمانی,محمد مظلوم خراسانی,حسین بهروان,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۶-۳
ساختار هنجار صداقت با دولت در مشهد مورد مطالعه: راستگویی درارائه اطلاعات درآمدیعلی یوسفی۲۰۱۶-۶
نقش پردازش های دینی در طرح مطالبات اجتماعی زنان عصر مشروطههما زنجانی زاده اعزازی۲۰۱۶-۶
بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با اعتماد اجتماعی دبیران آموزش و پرورش شهرستان سلماسحسین میرزائی۲۰۱۶-۷
چگونگی گزارش ناامنی سیاسی به شاه در گلستان سعدیغلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۶-۷
گرایش به ارتباط با جنس مخالف: مطالعه ای درباب نوجوانان پسر مشهدمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۶-۷
تا بررسی تاثیر برنامه های سوم و چهارم توسعه ایران بر وقوع سرقت به عنوان کجروی اجتماعی (مورد: استان خراسان رضوی از سال 1379 تا 1389 )محمد مظلوم خراسانی,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۶-۸
سردی عاطفی؛ احساسات مهاجر درباره جامعه‌ میزبان با تکیه بر روایت‌های مهاجران افغان ساکن مشهدعلی یوسفی,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۶-۸
سیاست پژوهی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان های دولتی استان خراسان رضویغلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۶-۸
گرایش به مصرف ماهی باتکیه برارزیابی فایده آن مورد مطالعه: نقاط شهری استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالیعلی یوسفی۲۰۱۶-۸
آسیب شناسی مشارکت مردمی در توسعه منایع آب شرب دام مراتع یزد مبتنی بر تکنیک دلفیاحمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۶-۹
بررسی رابطه حمایت اجتماعی با هویت یابیعلی اکبر مجدی۲۰۱۶-۹
تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی بر سطح اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالیمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۶-۹
تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سالمندان 60سال و بالاتر درمناطق شهری مشهدغلامرضا حسنی درمیان۲۰۱۶-۹
گرایش های متفاوت نسبت به سایت های همسریابیحسین بهروان,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۶-۹
مقایسه سلطه فرّه‌مندانه و سلطه کاریزماتیک با اتکا به آراء وبر: ایضاح یک خلط مفهومیمجید فولادیان۲۰۱۶-۹
بررسی عوامل موثر بر آگاهی از حقوق اساسی؛ نمونه پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدحسین اکبری۲۰۱۶-۱۰
بررسی تناقض یا تطابق میان اهداف و قوانین نظام آموزش و پرورش در دوره آموزش متوسطهمحسن نوغانی دخت بهمنی,مهدی کرمانی۲۰۱۶-۱۱
سرمایه اجتماعی و همزیستی اجتماعیحسین میرزائی۲۰۱۶-۱۱
شورای اجتماعی محلات شهر مشهد: مشارکت شهروندی بهینه ی محله مبنامحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۶-۱۱
بررسی نقش حمایت اجتماعی بر روی کیفیت زندگی سالمندان شهر مشهد درسال 1393علی اکبر مجدی,غلامرضا حسنی درمیان۲۰۱۶-۱۲
روایت‌پژوهی کودک کار شدن در شهر مشهدمجید فولادیان۲۰۱۶-۱۲
سنجش تساهل سیاسی و عوامل مؤثر بر آن: نمونه‌پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدحسین اکبری۲۰۱۶-۱۲
کنش مالیاتی و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن (مطالعه موردی مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده شهر زنجان)حسین بهروان,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۶-۱۲
بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و اثربخشی فردی کارمندان بانک ها (مورد مطالعه: کارمندان بانک های دولتی شهر سنندج)علی اکبر مجدی۲۰۱۷-۱
تحلیل کیفی دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم‌سازی و کارتیمی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)محسن نوغانی دخت بهمنی,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۷-۱
بازسازی معنایی کنش مالیاتی به روش نظریة زمینه‌ای (مطالعة موردی: مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزودة شهر زنجان)حسین بهروان,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۷-۳
بررسی ارتباط ارزش های گروهی ، تعارض و اعتماد سازمانی با نقش تعدیل گری گشودگی ارتباطعلی اکبر مجدی۲۰۱۷-۳
بررسی رفتارهای مسئولانه محیط زیستی با تأکید بر پیوستگی با طبیعت (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران)غلامرضا حسنی درمیان۲۰۱۷-۳
بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)علی اکبر مجدی۲۰۱۷-۳
ظهور دین داری گزینشی در میان دختران جوان شهر مشهد: ارایه یک نظریه زمینه ایاحمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۷-۳
فراتحلیل تحقیقات انجام‌شده در حوزه مسائل اجتماعی ایران (با تأکید بر سوءمصرف مواد)محمد مظلوم خراسانی۲۰۱۷-۴
مرور نظامند پیامدهای اقتصادیف اجتماعی و زیست محیطی گردشگری در ایرانحسین میرزائی۲۰۱۷-۵
مطالعه کیفی وضعیت تیم سازی و کارتیمی در دانشگاه های دولتی ایرانمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۷-۵
اثر ارتباطات مجازی بر بیگانگی جمعی (مورد مطالعه : شهر مشهد)علی یوسفی۲۰۱۷-۶
احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری در شهر مشهدحسین اکبری۲۰۱۷-۶
پدیدارشناسی همسرگزینی دختران جوان در شهر مشهداحمدرضا اصغرپور ماسوله,مهدی کرمانی۲۰۱۷-۶
روایت در جایگاه تحقیق و تحقیق در جایگاه روایت :نکات اشتراک و افتراقمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۷-۶
شکل‌‌گیری اجتماع ملی (ملت) و دیالکتیکِ عاملیت و ساختار؛ به‌سوی یک نظریه جامعه شناختی در باب تغییرات اجتماعی کلانحسین اکبری۲۰۱۷-۶
فراتحلیل عوامل موثر بر اخلاق سازمانیعلی اکبر مجدی۲۰۱۷-۶
مرور انتقادی نظریه ی سیمای شهر لینچ: نشانه شناسی نقشه های ادراکی شهروندان و بازشناسی هویت کالبدی شهرعلی یوسفی۲۰۱۷-۶
مطالعه کیفی وضعیت تیم‌سازی و کارتیمی در دانشگاه‌های دولتی ایرانمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۷-۶
نقش مؤلفه‌های حمایت اجتماعی در سلامت عمومی سالمندانعلی اکبر مجدی۲۰۱۷-۶
موجّه‌سازی مصرف تظاهری (مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد)علی یوسفی,حسین بهروان۲۰۱۷-۷
نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چندقومیتی (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد)حسین اکبری۲۰۱۷-۷
توصیف و تحلیل جریان های دانشی در شبکه سازمانی دانشگاه: مطالعه موردیمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۷-۸
شناسائی تعارضات مدیریت آب با استفاده از تحلیل نقشه های شناختی کنشگرانعلی یوسفی۲۰۱۷-۸
اعتماد در تعاملات اجتماعی، یک مطالعه تحربی آزمایشگاهیاحمدرضا اصغرپور ماسوله,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۷-۹
رابطۀ عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال‌توسعه و کمترتوسعه‌یافته (تحلیل نهادی تطبیقی 100 کشور مبدأ)علی یوسفی,حسین اکبری۲۰۱۷-۹
نظام ترجیحات شغلی دانشجویانحسین میرزائی,حسین اکبری۲۰۱۷-۹
سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آناحمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۷-۱۰
تحلیل تغییرات کیفیت زندگی روستائیان بعد از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها (مطالعه موردی: بخش احمدآباد شهرستان مشهد)محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۷-۱۱
تحلیل مقایسه ای شبکة روابط رسمی و غیررسمی پژوهشگران )مورد مطالعه: پژوهشکدة گردشگری جهاد دانشگاهی(علی اکبر مجدی۲۰۱۷-۱۲
حفظ الصحۀ نسوان» در مطبوعات زنان (با تکیه بر مطبوعات منتشرشده از 1289- 1307ش/ 1910-1928م)هما زنجانی زاده اعزازی۲۰۱۷-۱۲
روسپی‌گری: تحمیل اجتماعی یا انتخاب شخصی؛ ارائه یک تحلیل کیفیمهدی کرمانی,حسین بهروان,حسین اکبری۲۰۱۷-۱۲
نابرابری های اجتماعی در کتاب های درسی دورۀ مشروطه )مطالعۀ موردی: تعلیم الاطفال، کتاب علی، تأدیب الاطفال و تربیت نسوان(هما زنجانی زاده اعزازی۲۰۱۷-۱۲
بررسی رابطه دینداری با سلامت عمومی (مطالعه موردی ساکنان شهر مشهد)غلامرضا حسنی درمیان,مهدی کرمانی۲۰۱۸-۱
پتانسیل کارآفرینی و برخی عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشگاه تبریز)حسین میرزائی۲۰۱۸-۱
رابطه بین رویکرد اخلاقی نسبی گرایی، رضایت شغلی و ماکیاولی گرایی بین جامعه حسابداران و حسابرسانمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۸-۱
رابطه مصرف رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانانحسین اکبری۲۰۱۸-۱
تأثیر یادگیری اجتماعی بر رفتارهای مخرب محیط زیست در کشاورزان با تأکید بر نقش آموزش های ترویجیمحمد مظلوم خراسانی,محسن نوغانی دخت بهمنی,علی اصغر سیلانیان طوسی۲۰۱۸-۲
رابطۀ تحریک‌جویی و رفتار پرخطر رانندگی در مشهدعلی یوسفی۲۰۱۸-۲
رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهرانمهدی کرمانی,محمد مظلوم خراسانی,حسین بهروان,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۸-۲
بهزیستی اجتماعی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آنمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۸-۳
پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ؛ مطالعه زنان شهر مشهدعلی یوسفی,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۸-۳
تبیین کنشهای ناسازگارانة مردان در خانوادههای ایراناحمدرضا اصغرپور ماسوله,غلامرضا صدیق اورعی,مهدی کرمانی۲۰۱۸-۳
روایت اعیانی سازی شهر از منظر ذینفعان: پیکربندیهای تفسیری و اجتماعی فهمِ رواییعلی یوسفی,مهدی کرمانی۲۰۱۸-۳
عوامل موثر بر اعتماد زائرین به مردم مشهد با تاکید بر تصورات قالبیمحمد مظلوم خراسانی,علی اکبر مجدی۲۰۱۸-۳
بررسی کیفی ابعاد بحران هویت جنسیتی مبتنی بر رویکرد نظریه زمینه‌ایمجید فولادیان۲۰۱۸-۵
تجربه پیاده‌روی مقدس؛ معنای دوگانه معنوی ـ دنیوی در تجربه سفر پیاده زائرین به مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع)حسین بهروان,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۸-۵
مراسم پیشکاری؛ نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواجمحسن نوغانی دخت بهمنی,حسین بهروان۲۰۱۸-۵
تحلیل کیفی واسطه‌گری در بازار مسکن شهر مشهد: رویکردی جامعه‌شناختی به پدیده‌ای اقتصادیاحمدرضا اصغرپور ماسوله,مهدی کرمانی,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۸-۶
فرا تحلیل کیفی دو دهه تحقیقات حوزه توانمندسازی زنان روستایی و شهری در ایرانمهدی کرمانی,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۸-۶
فردگرایی در بازی‌های تلفن‌همراه؛ یک تحلیل نشانه‌شناختیعلی اکبر مجدی,حسین اکبری۲۰۱۸-۶
مروری انتقادی بر تحقیقات جامعه‌شناسی بازار در ایران: در جستجوی حک شدگیعلی یوسفی,حسین اکبری,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۸-۶
مطالعۀ بسترهای اجتماعی ابتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز با استفاده از استراتژی نظریۀ زمینه‌ایحسین اکبری۲۰۱۸-۶
نگرش نخبگان علمی به آینده شغلی در ایران و تأثیر آن بر تمایل به مهاجرتمحمد مظلوم خراسانی۲۰۱۸-۶
آگاهی از حقوق و تکالیف شهری و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: شهر مشهدحسین میرزائی۲۰۱۸-۷
بررسی ارتباط بین ابعاد دینداری و سرمایه روانشناختیحسین میرزائی۲۰۱۸-۹
بررسی رابطه توسعه تکنولوژیک با ابعاد توسعه اجتماعی (مطالعه تطبیقی استان های کشور)مجید فولادیان۲۰۱۸-۹
پژوهش جامعه‌شناختی و مسئله اعتبار نتایج، نقدی بر مقاله «تبریز، شهر بدون گدا»محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۸-۹
تحلیل عوامل مؤثر بر بقای عضویت اعضای شورای اجتماعی محلات شهر مشهد به روش تحلیل تاریخچه رویدادمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۸-۹
تحلیل و واکاوی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجودعلی اکبر مجدی۲۰۱۸-۹
رویکرد دولت‌مدار به بازآفرینی شهری و اعیانی‌سازی وابسته: تحلیل عملکرد ذینفعان کلیدی در نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر در مشهدعلی یوسفی,مهدی کرمانی۲۰۱۸-۹
سبک های تربیتی والدین و انگیزه نیاز به موفقیتحسین میرزائی۲۰۱۸-۹
عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌غلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۸-۹
فراتحلیل پژوهش‌های سبک زندگی با تأکید بر میزان اثرپذیری از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان (بازه زمانی 1396 ـ 1380)حسین اکبری۲۰۱۸-۹
ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻧﺠﻤﻦ های علمیحسین میرزائی۲۰۱۸-۹
نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستانعلی اکبر مجدی,محمد مظلوم خراسانی۲۰۱۸-۹
روند تغییرات گذران اوقات فراغت در میان دانشجویان غیربومی ‌دانشگاه فردوسی مشهدمجید فولادیان۲۰۱۸-۱۰
شبیه سازی مشروعیت سیاسی در اعتراض جمعی اقتصادپایه با رویکرد مدلسازی عامل محوراحمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۸-۱۲
همسرگزینی دختران جوان، کشاکش فردیت در برابر ارزش‎های سنتیمهدی کرمانی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۸-۱۲
An Operational Definition of Affects in Urban Space in the Light of a Methodological Approachحسین اکبری۲۰۱۹-۱
سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگری حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادیاحمدرضا اصغرپور ماسوله,غلامرضا صدیق اورعی,مهدی کرمانی۲۰۱۹-۱
بررسی اثر قومیت بر ترجیح‌های زمانی: شواهدی از افغانستانغلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۹-۲
تحلیل جامعه شناختی خودمداری ایرانیان (براساس داده های مطالعه تجربی در شهر تهران)مجید فولادیان۲۰۱۹-۲
تحلیل مقایسهای معیارهای همسرگزینی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه معاصر ایرانمجید فولادیان۲۰۱۹-۲
نگرش و موضع زنان و دختران مشهدی به حجابغلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۹-۲
اشکال بیگانگی شهری در نظر جامعه‌شناسان شهرعلی یوسفی۲۰۱۹-۳
بازار و جرائم زیست محیطی: تبیین شکار غیر قانونی پرندگان در فریدون کنارمحمد مظلوم خراسانی,محسن نوغانی دخت بهمنی,علی اصغر سیلانیان طوسی۲۰۱۹-۳
بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر تمایل به ورزش در سازمان مورد مطالعه: شرکت برق منطقهای خراسان رضویاحمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۹-۳
بررسی مکانیسمهای تأثیر ساختار نابرابر توزیع درامد بر توسعه صنعتی: یک مطالعه طولی- ملی (2014-1990)حسین اکبری,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۹-۳
تحصیل منضبطانه و کنشگری منفعلانه: نشانه شناسی اجتماعی صف در تجربه‌تحصیلی دختران جوانمهدی کرمانی,مجید فولادیان۲۰۱۹-۳
جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی های شبکه اجتماعیمحسن نوغانی دخت بهمنی,حسین اکبری۲۰۱۹-۳
سازندگان فن‌سالار و خلق ارزش: کشاکش منفعت‌جویی و اعتباریابی؛ مطالعه موردی عاملان اجتماعی بازار مسکن در مشهداحمدرضا اصغرپور ماسوله,غلامرضا صدیق اورعی,مهدی کرمانی۲۰۱۹-۳
عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی با تأکید بر رویکرد تحلیل شبکهمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۹-۳
فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی براساس مدل EFQM )با استفاده از نرم افزار )CMA.2علی اکبر مجدی,غلامرضا حسنی درمیان۲۰۱۹-۳
کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهداحمدرضا اصغرپور ماسوله,غلامرضا صدیق اورعی,مهدی کرمانی۲۰۱۹-۳
تحلیل رابطه عاملیت کنشگر-ساختار با عادت واره بوردیو در فرهنگ کسب وکار دانش بنیانمحمد مظلوم خراسانی,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۹-۶
مسئله تعامل اجتماعی در جامعه ایران، بازکاوی مشکلات تعامل در مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشورغلامرضا صدیق اورعی,علی یوسفی۲۰۱۹-۶
مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهدغلامرضا حسنی درمیان,مهدی کرمانی۲۰۱۹-۶
بررسی طولی-ملی(2014-1990) نقش سرمایه اجتماعی در توسعه صنعتیحسین اکبری,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۹-۸
تکوین تکثر تمایز در میدان، عادت‌واره و سرمایه: صورتبندی نظریه توسعه از دیدگاه بوردیومحسن نوغانی دخت بهمنی,مهدی کرمانی۲۰۱۹-۸
دین و واگرایی اجتماعیغلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۹-۸
سیر نزولی عادت‌واره نهادی معلمان (مطالعه موردی معلمان دوره متوسطه دوم شهر مشهد)محسن نوغانی دخت بهمنی,مهدی کرمانی۲۰۱۹-۸
تدوین سناریوهای مطلوب بازاریابی با رویکرد شبیه‌سازی عامل محور (مورد مطالعه: بانک تجارت ایران)احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۹-۹
جامعه‌شناسی کمک‌رسانی بعد از وقوع فاجعه؛ مطالعه‌ای درباب روستاهای شهرستان بم بعد از زلزلة سال 1382غلامرضا صدیق اورعی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۹-۹
عملکرد زنان به عنوان عامل جبران کننده در اقتصاد خانوار، تحلیل کیفی روایت‎های زنان متأهل در شهر مشهد مبتنی بر نظریه‌ی زمینه‎ایمهدی کرمانی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۹-۹
فراتحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی و علمکرد شغلیمحمد مظلوم خراسانی,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۹-۹
گونه‎شناسی کیفی سبک‎های زیارتی جوانان در شهر مشهدمهدی کرمانی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۱۹-۹
پدیدارشناسی تجربی تعاملات دگرجنس‌خواهانه (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)علی یوسفی۲۰۱۹-۱۱
تحلیل جامعه شناختی گردشگری ازدواج در ایرانمحسن نوغانی دخت بهمنی,حسین بهروان۲۰۱۹-۱۱
دلایل و تفاسیر دختران و زنان مشهدی از انتخاب و شکل پوشش خودغلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۹-۱۱
رفتار باروری زنان ایران همگام با فرایند تحولات خانواده در سه دهه ی گذشتهغلامرضا حسنی درمیان۲۰۱۹-۱۱
بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت (مورد مطالعه: شهروندان سی سال و بالاتر شهر مشهد)غلامرضا حسنی درمیان۲۰۱۹-۱۲
تحلیل نقش اعتماد بین فردی در مبادلات اقتصادیحسین میرزائی,غلامرضا حسنی درمیان۲۰۱۹-۱۲
جامعه‌شناسی نذر و موانعِ مسئولیّت‌پذیری و مشارکت اجتماعیِ کنش‌گران در نذرهایِ مالیمحسن نوغانی دخت بهمنی,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۹-۱۲
مروری انتقادی بر کتاب قواعد روش جامعه‌شناسی دورکیمغلامرضا صدیق اورعی۲۰۱۹-۱۲
واکاوی نظریه‌های برنامه‌درسی بر مبنای طبقه‌بندی میلر به منظور شناسایی بستر نظری مناسب برای طراحی برنامه‌های‌درسی مبتنی بر شرایط بحرانمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۱۹-۱۲
واکاوی و تحلیل تعیین‌کننده‌های باروری؛فراتحلیلی از تحقیقات موجودغلامرضا حسنی درمیان,علی اکبر مجدی,مهدی کرمانی۲۰۱۹-۱۲
تاثیر گفتمان فرهنگی‌سیاسی غالب بر شبکه نشر ادبیات داستنای: مورد پژوهی نتایج تاثیر گفتمان اصلاحات بر شبکه نشر رمانحسین اکبری۲۰۲۰-۱
تحلیل فازی بسترهای اجتماعی توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی ایرانحسین اکبری,حسین میرزائی۲۰۲۰-۱
برساخت معنایی نهاد خانواده و ترکیب‌بندی آن در فضای رسانه‎ای؛ تحلیل فرهنگی-اجتماعی برنامه‌های ماهواره‌ای فارسی زبانمهدی کرمانی۲۰۲۰-۲
رابطه مصرف فرهنگی و نگرش خرافی در بین دانشجویان شهر مشهدمهدی کرمانی۲۰۲۰-۲
فرآیند تغییرات فرهنگی ایرانیان در چند دهه اخیرعلی اکبر مجدی,رامپور صدرنبوی,حسین بهروان۲۰۲۰-۲
مواجهه با خشونت در محیط خانه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان (مطالعۀ موردی: دانش‌آموزان متوسطۀ دورۀ اول شهرستان چناران)مهدی کرمانی۲۰۲۰-۲
بازنمایی کلیشه های قومی در سریال های تلویزیون (بازه زمانی:1392-1380)محمد مظلوم خراسانی,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۰-۳
بررسی ساختار ایدئولوژی انقلاب اسلامی در دهۀ اول انقلاب با تحلیل محتوای وصایای شهدای جنگ ایران و عراقغلامرضا صدیق اورعی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۰-۳
تحلیل تطبیقی عوامل مؤثر بر قانون‏گریزی و قانون‏شکنی در استان‏های ایران مبتنی بر منطق فازیمجید فولادیان,حسین اکبری۲۰۲۰-۳
تحلیل جامعه‌شناسی بدن در شاهنامه با تکیه بر پیکرینگی خاندان سامعلی یوسفی۲۰۲۰-۳
تحلیل نابرابری‌های توزیع فضایی و جمعیتی مددجویان در مشهدمجید فولادیان۲۰۲۰-۳
سبک های مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدیحسین میرزائی,علی اکبر مجدی,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۲۰-۳
شاخص های روش شناسی وبر در شناخت مسایل اجتماعی ایرانحسین میرزائی۲۰۲۰-۳
مطالعه ی سطح نگرش زیست محور دانش آموزان دبیرستانی در شهر تهرانحسین میرزائی۲۰۲۰-۳
مطالعۀ جامعه‌شناختی ناهنجاری‌های جنسی در پاتوق‌های کارتن‌خوابی شهرهای تهران و مشهدمهدی کرمانی۲۰۲۰-۳
نشانه‎شناسی اجتماعی روپوش مدرسه در روایت‎های دختران جوان مشهدیمهدی کرمانی,مجید فولادیان۲۰۲۰-۳
بررسی تحولات هویت جوانان ایرانی (۱۳۵۳-۱۳۹۴)مجید فولادیان۲۰۲۰-۴
بررسی ایدئولوژی قیام عاشورا مبتنی بر بیانات امام حسین (ع) در 61-60 ه.ق به روش نظریه‌پردازی داده بنیادغلامرضا صدیق اورعی۲۰۲۰-۵
تحلیل فازی تنوعات تجربی توسعه اقتصادی بر اساس جایگاه نخبگان استان‌ها در ساختار سیاسی معاصر ایرانحسین اکبری,حسین میرزائی۲۰۲۰-۵
ورزش، زیبایی و سلامت: تحلیل کیفی تجربه زنان از مراجعه به باشگاه ورزشیمهدی کرمانی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۰-۵
بازنمایی تیپ‌های هویتی در پروفایل‌های تلگرامی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی تصویرمهدی کرمانی,مجید فولادیان۲۰۲۰-۶
بررسی احساس منزلت اجتماعی سالمندان: مقایسۀ سالمندان مقیم در مراکز نگهداری شهر مشهد با سالمندان غیرمقیممجید فولادیان۲۰۲۰-۶
بررسی تاثیر مشارکت ورزشی بر نشاط اجتماعی با تعدیل کنندگی سلامت اجتماعیعلی اکبر مجدی۲۰۲۰-۶
برساخت هویت اجتماعی و نمایش بدن(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهرانعلی اکبر مجدی۲۰۲۰-۶
تحلیل جامعه‌شناختی هوشمندی زنانه (مکر) در داستان‌های عامیانۀ فارسیِ عصر قاجار بر مبنای کتاب ادبیات مکتب‌خانه‌ایهما زنجانی زاده اعزازی۲۰۲۰-۶
تحلیل کیفی تأثیر شیوع بیماری ویروس کرونا بر مناسک زیارت در حرم امام‌رضا (ع)مجید فولادیان۲۰۲۰-۶
عاملیت زنانه در مواجهه با خشونت نمادین در طبقه متوسطمهدی کرمانی۲۰۲۰-۶
الگوهای نام‌گذاری زنان در ادبیات مکتب‌خانه‌ای عصر قاجار: پژوهشی در تاریخ اجتماعی ادبیات عامه در ایرانهما زنجانی زاده اعزازی۲۰۲۰-۸
زیست کارتن‌خوابی؛ از تلاش ناگزیر برای بقا تا بازسازمان‏ یابی اجتماعیمهدی کرمانی۲۰۲۰-۸
صورت‌بندی جامعه‌شناختی تئوری کاریزمای وبرمجید فولادیان۲۰۲۰-۸
عوامل متمایزکننده الگوهای انتخاب محل اقامت گردشگران داخلی در شهر مشهداحمدرضا اصغرپور ماسوله,محسن نوغانی دخت بهمنی,حسین اکبری۲۰۲۰-۸
فرایندهای نهادی خروج نخبگان از کشور (تحلیل فرایندی درک نخبگان استان خراسان رضوی از خروج نخبگان از کشور)علی یوسفی۲۰۲۰-۸
بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی برالگوی مصرف معلمان شهر تهرانغلامرضا حسنی درمیان,علی اکبر مجدی,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۰-۹
ادراک زنان متأهل شهر مشهد از معانی اجتماعی اشتغال: کارکردها و پیامدهااحمدرضا اصغرپور ماسوله,مهدی کرمانی۲۰۲۰-۹
چگونگی شکل گیری شخخصیت کارآفرین با رهیافت نظریه زمینه ایاحمدرضا اصغرپور ماسوله,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۰-۹
بررسی تحولات امید زندگی بیکاری در استان‌های ایران طی سال‌های 1395-1385غلامرضا حسنی درمیان۲۰۲۰-۹
تفاوت میان خود واقعی و خود نمایشی در بین کاربران اینستاگراممجید فولادیان۲۰۲۰-۹
تناسب یابی هنجارهای عمل و تعامل در اینستاگرام با ساختار آنعلی یوسفی,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۲۰-۹
مطالعه جامعه شناختی فرایندهای وقوع طلاقمجید فولادیان۲۰۲۰-۹
نشانه‌شناسی اجتماعی مدرنیزاسیون ایرانی در رمان مدیر مدرسهمهدی کرمانی,مجید فولادیان۲۰۲۰-۹
مرور انتقادی پژوهش‌های جامعه‌شناختی و مدیریتی مبتنی بر نظریه زمینه‌ای (1395-1397)محسن نوغانی دخت بهمنی,مهدی کرمانی۲۰۲۰-۱۰
تحلیل فرانظری دیرینه‌شناسی فوکوعلی یوسفی۲۰۲۰-۱۱
بررسی پدیدارشناسانۀ آگاهی زنان متأهل از فرزندآوریحسین میرزائی,غلامرضا حسنی درمیان۲۰۲۰-۱۲
تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل جوانان به خردهفرهنگ گروههای منحرف خارجیعلی اکبر مجدی۲۰۲۰-۱۲
تحلیل وضعیت، شرایط و پیامد‌های سرمایه مورد منازعه در آموزش و پرورش ایرانمحسن نوغانی دخت بهمنی,مهدی کرمانی۲۰۲۰-۱۲
راهبردهای انتساب دورویی به ایرانیان (بررسی متون شامل خلقیات ایرانیان، از صفویه تا پهلوی)مجید فولادیان۲۰۲۰-۱۲
نگرش زائرین آستان قدس رضوی نسبت به مردم مشهد با رویکرد توسعه گردشگری شهرهای مذهبیمجید فولادیان۲۰۲۰-۱۲
بررسی کیفیت زندگی بیماران اختلال هویت جنسیتی بعد از تغییر جنسیتمجید فولادیان۲۰۲۱-۱
عملکرد فساد اداری به مثابه یک ویژگی ساختاری: مطالعه‌ی موردی استخدام بازگشته‌ای از ایران در یکی از دانشگاه‌های دولتی کابلعلی یوسفی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۱-۱
مقایسه توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه عمرانی و توسعه در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایرانمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۱-۱
نهادگرایی تطبیقی: نوع‌شناسی ترتیبات نهادی کشورهای نخبه‌فرستعلی یوسفی,حسین اکبری۲۰۲۱-۱
حک شدگی اتماعی قیمت در بازار ایران: مورد مطالعه بازار فرش دستبافعلی یوسفی,احمدرضا اصغرپور ماسوله,حسین اکبری۲۰۲۱-۲
پدیدارشناسی سرمایۀ جنسی: بررسی کیفی در تجربۀ زیستۀ زنان جوان قشر متوسط در شهر مشهداحمدرضا اصغرپور ماسوله,مهدی کرمانی۲۰۲۱-۳
تاثیرچندگانگی مدیریتبرتوسعه اقتصادی شهرمشهدغلامرضا حسنی درمیان۲۰۲۱-۳
تحلیل جامعه‌شناختی فرایندهای بروز رابطة فرازناشویی (مورد مطالعه: زنان و مردان متقاضی طلاق در شهر مشهد)مجید فولادیان۲۰۲۱-۳
راهبردهای انطباق با بحران های اقتصادی: فراترکیب کیفی مقالات علمی از سال 2005 تا 2020غلامرضا صدیق اورعی,مهدی کرمانی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۱-۳
نقش مشارکت ورزشی در توسعه الگوی جامعه پذیریمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۱-۳
نقش نهاد وقف در فرایند توسعه: رویکردی نو نهادگراحسین بهروان,محسن نوغانی دخت بهمنی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۱-۳
بررسی و تحلیل رابطه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر هویت اجتماعی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان شاندیز از توابع شهرستان بینالود)محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۱-۴
تحلیل جامعه شناختی وقوع رابطۀ فرازناشویی: ارائۀ یک نظریۀ زمینه ایمجید فولادیان۲۰۲۱-۴
Transformations in the Mourning Rituals of Muharram among Afghans Residing in Iran (Mashhad)مجید فولادیان۲۰۲۱-۵
بخش بندی منفعتی بازار زعفران ایران با استفاده از الگوریتم های خوشه بندی قطعی و فازی در مشهداحمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۱-۷
بررسی عوامل موثر بر مقوله احساس امنیت در بین روستاییان مرزنشین، مطالعه موردی : شهرستان مرزی کلاتعلی اکبر مجدی۲۰۲۱-۷
طراحی شاخصهای سنجش مفهوم عادت واره کسب و کار(مورد مطالعه شرکتهای رشد و دانش بنیان دانشگاه فردوسی مشهد)محمد مظلوم خراسانی,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۱-۷
کاربست مدل سازی مبتنی بر عامل به منظور شبیه سازی اثر سناریوهای قیمتی و انشعاب رایگان بر تقاضای آباحمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۱-۷
بررسی عمومیت شیوه های مدیریت اقتصادی خانواده در مشهد و عوامل مؤثرحسین میرزائی,علی اکبر مجدی۲۰۲۱-۸
تبیین امعه شناختی اعمال خشونت خانگی زنان علیه مردان در شهر مشهدعلی اکبر مجدی۲۰۲۱-۸
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مقوله احساس امنیت دربین روستاییان مرزنشین؛ مطالعه موردی : شهرستان مرزی کلاتعلی اکبر مجدی۲۰۲۱-۹
آموزش مدرسه‌ای، ‎مسئله این استمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۱-۹
تحلیل امعه شناختی تاثیر نهاد وقف بر توسعه در شهر مشهد (مطالعۀ تطبیقی- تاریخی دوره های تیموری، صفویه و پهلوی)حسین بهروان,محسن نوغانی دخت بهمنی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۱-۹
جایگاه مشارکت و ابعاد آن در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد فرادستمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۱-۹
فرانظریه‌پردازی ضرورتی برای نقد نظریات امعه‌شناسیعلی یوسفی۲۰۲۱-۹
گونه­ شناسی گردشگران بر اساس نوع اقامت در شهر مشهداحمدرضا اصغرپور ماسوله,محسن نوغانی دخت بهمنی,حسین اکبری۲۰۲۱-۹
استراتژی های بقا در شرایط فقر در میان افراد کم برخوردار شهر مشهدحسین اکبری,مهدی کرمانی۲۰۲۱-۱۰
تبیین امعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک (مطالعه موردی: شهر بیرند- دی‌ماه 1399)غلامرضا حسنی درمیان,علی اکبر مجدی,مهدی کرمانی۲۰۲۱-۱۰
فهم ابعاد جامعه‌شناختی اقتصاد غیررسمی در حاشیۀ شهر مشهد: (مطالعۀ موردی محلۀ قلعه‌خیابان مشهد)حسین اکبری,مجید فولادیان۲۰۲۱-۱۰
آسیب‌شناسی تثیر شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر هویت؛ فراتحلیل تحقیقات موجودغلامرضا حسنی درمیان۲۰۲۱-۱۱
بازنمایی مفهوم عشق در کارتون‌های کلاسیک: نشانه‌شناسی کارتون‌های سیندرلا و بابالنگ‌درازمجید فولادیان۲۰۲۱-۱۱
بررسی عوامل موثر بر رفتارهای زیست‌محیطی در ایران فراتحلیلی از تحقیقات موجود)حسین میرزائی۲۰۲۱-۱۱
تلفیق ارزیابی و مدیریت ریسک و سنش عملکرد در زنیره تامین محصولات کشاورزی با استفاده از رویکرد شبیه سازی عامل بنیان (مطالعه موردی)احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۱-۱۱
بررسی «من» و «منِ اجتماعی» در هویت زنان بخش پهلوانی شاهنامۀ فردوسیهما زنجانی زاده اعزازی۲۰۲۱-۱۲
بررسی عوامل فرهنگی و جامعه‌شناختی در بروز پدیدة حیوان‌آزاری در میان دانش‌آموزان مقطع ابتداییمجید فولادیان۲۰۲۱-۱۲
تجربه زیسته ذی نفعان نظام آموزشی در زلزله سر پل ذهاب از برنامه درسی اجرا شده در شرایط بحرانیمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۱-۱۲
عوامل مؤثر بر بحران قوم‌مداری در تضعیف‌ همبستگی ملی (یک مدل‎سازی نظری در شرایط بحرانی جوامع شهری)علی اکبر مجدی۲۰۲۱-۱۲
فقرزدایی به عنوان یکی از محورهای سیاست‌های کلی نظام: مرور نظام‌مند سیاست‌ها و برنامه‌ها 1384 تا 1399)غلامرضا صدیق اورعی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۱-۱۲
فوق برنامه‌ها و جهت گیری کارآفرینانه در فرهنگ سازمانی دانشگاه؛ مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهدمهدی کرمانی,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۱-۱۲
مطالعه پیامدهای اتماعی و اقتصادی شهرک‌های صنعتی بر نواحی روستایی مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی شهرستان ارومیهمحمد مظلوم خراسانی,علی اکبر مجدی۲۰۲۱-۱۲
مطالعه قوم نگارانه فرهنگ‌ سازمانی مدرسه بر اساس دیدگاه شاین: مطالعه موردی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهدمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۱-۱۲
رابطۀ الگوی تنظیم کنش های اقتصادی و تاب آوری در مواهه با بحرانمهدی کرمانی,غلامرضا صدیق اورعی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۲-۱
بررسی اثرات تبلیغات و اجبار به رفتار صرفه جویانه بر مصرف آب با توجه به تعاملات اجتماعی مصرف کنندگاناحمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۲-۲
تحلیل امعه‌شناختی اقتصاد غیررسمی در حاشیۀ شهر مشهدمجید فولادیان۲۰۲۲-۲
تحلیل انتقادی نظریه تمایز بوردیو با رویکردی فرانظریعلی یوسفی۲۰۲۲-۲
سنجش نگرش فاصله اجتماعی ایرانیان با سایر ملیت ها )بررسی فاصله اجتماعی دانشجویان دانشگاه فردوسی با چهار ملیت افغانستانی، عراقی، هلندی و آمریکایی)مجید فولادیان۲۰۲۲-۲
فرایند تصمیم‌گیری زوجین در تأخیر فرزندآوری و شرایط اجتماعی دخیل در آنمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۲-۲
فرهنگ‌های مختلف مصرف انرژی (مورد مطالعه خانوارهای مشهدی)حسین میرزائی,مهدی کرمانی۲۰۲۲-۲
مطالعه جامعه‌شناختی پدیده زیست غیررسمی کارتن‌خوابان در خانه‌پاتوق‌های شهر مشهدمجید فولادیان۲۰۲۲-۲
برساخت معناییِ طرد اجتماعی در میان افراد کم‌برخوردار شهر مشهدحسین اکبری,مهدی کرمانی۲۰۲۲-۳
تبیین رابطة امنیت اقتصادی امعه با بهره‌وری سرمایه(راه‌کارهای انتظامی مقابله با ناامنی اقتصادی )محسن نوغانی دخت بهمنی,محمد مظلوم خراسانی۲۰۲۲-۳
سنخ‌شناسی و دلایل تعاملات اقتصادی مهاجران ایرانی در آلمان با ایراناحمدرضا اصغرپور ماسوله,مهدی کرمانی۲۰۲۲-۳
سیاست‌های سازگاری طبقات فرودست در مواهه با پیامدهای فقدان اوراق هویتی: مطالعۀ موردی افراد فاقد سند هویتی ساکن در حاشیۀ شهر مشهدمجید فولادیان۲۰۲۲-۳
عوامل مؤثر بر تداوم فعالیت در حوزۀ صنایع دستی به لحاظ امعه‌شناختی: مطالعۀ موردی صنعتگران شهر مشهدمجید فولادیان,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۲-۴
مروری نظام مند بر رویکردهای نظری سکشوالیتهعلی یوسفی۲۰۲۲-۴
برنامه درسی پنهان و رفتار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی دانش‌آموزان (مورد: یک دبستان دخترانه)محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۲-۵
روسپیگری در بستر توسعه ناتمام؛ ارائه یک تحلیل کیفیمهدی کرمانی,حسین بهروان,حسین اکبری۲۰۲۲-۵
نشانه شناسی هویت مصرفی در میان کاربران پر مخاطب ایرانی شبکه اتماعی اینستاگراماحمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۲-۵
بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌ها در ایران: مطالعه‌ای فراتحلیلمجید فولادیان۲۰۲۲-۶
تعلیق‌شدگان بی‌بازگشت؛ تحلیل امعه‌شناختی مقاومت پیوندهای اتماعی مهاران نسل اول در کشاکش میدان هویتی ایران-آلمانمهدی کرمانی,علی یوسفی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۲-۶
تعیین کننده‌های اتماعی- اقتصادی مؤثر بر رفتار درمانی در مبتلایان به سرطانحسین اکبری,مجید فولادیان۲۰۲۲-۶
داغ‌ننگ؛ مروری سیستماتیک بر مطالعات انجام شده در ایرانحسین اکبری,مجید فولادیان۲۰۲۲-۶
درک زنان از موانع و تسهیل کننده های موفقیت: یک مطالعه داده بنیادمهدی کرمانی۲۰۲۲-۶
روایت‌پژوهی زندگی زنان سرپرست‌خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر مشهدمجید فولادیان۲۰۲۲-۶
شناسایی و تحلیل اثرات رونق صنایع دستی بومی در توسعه سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: شهرستان‌های تربت جام- تایباد)مهدی کرمانی۲۰۲۲-۶
صنعت نفت و گاز در سرخس وپیامدهای اقتصادی آن: نگاهی کیفی به نگرش ذینفعان محلیدهیاران روستاها)حسین میرزائی۲۰۲۲-۶
نیم‌رخ تنوع زیستی در دانش، نگرش و رفتار KAP) شهروندان کلان‌شهر مشهد با رویکرد توسعه پایدارمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۲-۶
پیدایش یک حاشیه شهر بر پیکر کلان‌‌شهر مشهد؛ تحلیلی جامعه‌شناختی - اقتصادی از فرایند شکل‌گیری محلۀ قلعه‌خیابان در شهر مشهدحسین اکبری,مجید فولادیان۲۰۲۲-۷
فراتحلیل عوامل موثر بر ادغام اقتصادی-اجتماعی مهاجران ایرانی در جوامع مقصد با تأکید بر سرمایۀ انسانیحسین اکبری,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۲۲-۷
معنای توسعه درفضای پیراشهری، یک مطالعه پدیدار شناختی (مورد : شهر رشت)علی اکبر مجدی,غلامرضا حسنی درمیان,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۲-۷
نقش حمای تهای اقتصادی دولت بر توانمندسازی مناطق سکونتگاهی غیررسمیعلی اکبر مجدی۲۰۲۲-۸
Social Determinants of the Diagnostic Behavior of the Disease in Women with Breast Cancerحسین اکبری,مجید فولادیان۲۰۲۲-۹
بررسی تثیر توسعه بر مهاجرت‌مستقل زنان از استان‌های‌مختلف کشور به شهرتهران با استفاده‌از روش ترکیبی فازیمجید فولادیان,غلامرضا حسنی درمیان۲۰۲۲-۹
بررسی هویت اجتماعی زنان در بخش پهلوانی شاهنامۀ فردوسی بر مبنای دیدگاه جامعه شناختی گافمنهما زنجانی زاده اعزازی۲۰۲۲-۹
چگونگی شکل گیری روابط فرازناشویی زوجینحسین اکبری۲۰۲۲-۹
مطالعه انتقادی الگوهای مشارکت در آموزش و پرورشمحسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۲-۹
معنای توسعه شهری درمیان مدیران وسیاستگذاران شهر(مطالعه موردی :شهررشت)علی اکبر مجدی,غلامرضا حسنی درمیان,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۲-۹
از دین‌ورزی شادمانه و عید محور تا دینداریِ سوگوارانه و شخص محور سیر تحولات بازنمایی آئین‌های دینی در مطبوعات سده‌ی اخیر تهران؛ مطالعه‌ی موردی: روزنامه اطلاعات)مجید فولادیان۲۰۲۲-۱۱
اشتغال زنان و پایداری خانواده : ارائه یک رهیافت دید برای حل تعارضات در تحقیقات پیشینمحسن نوغانی دخت بهمنی,محمد مظلوم خراسانی۲۰۲۲-۱۱
بررسی کیفی فرایندهای مهاجرت ‌مستقل زنان به شهر تهران (مطالعه موردی زنان مهاجر استان یزد)مجید فولادیان,غلامرضا حسنی درمیان۲۰۲۲-۱۱
شرایط و راهبردهای ادغام اتماعی مطلوب مهاران(مورد مطالعه مهاران شهر مشهد)حسین اکبری,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۲۲-۱۱
مدلlrm; سازی lrm;کاریابی شبکه lrm;محور: اولویت بندی انواع شبکهlrm; های ارتباطات و اطلاعات علمی برمبنای دسترسی به اطلاعات شغلیمحسن نوغانی دخت بهمنی,حسین اکبری۲۰۲۲-۱۱
اشتغال فرساینده/ التیام‌بخش: مطالعه‌ای کیفی دربارة چالش‌های کاریابی مددجویان زن کمیتة امداد امام خمینی در شهر مشهداحمدرضا اصغرپور ماسوله,غلامرضا صدیق اورعی۲۰۲۲-۱۲
بررسی جامعه شناختی فرهنگ انرژی در بین کنشگران ساخت مسکن و ساختمانحسین میرزائی,حسین اکبری۲۰۲۲-۱۲
بررسی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی و راهکارهای ارتقای آنمجید فولادیان۲۰۲۲-۱۲
نوستالژی محمل ایدئولوژی یا ابزار عرفی نگری؟ نشانه‌شناسی المان‌های شهریمهدی کرمانی,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۲-۱۲
تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌های یک شهرک حاشیه‌نشین در مواجهه با کووید-19: مطالعه کیفیحسین میرزائی۲۰۲۳-۲
سنخ شناسی الگوهای روسپیگریمجید فولادیان۲۰۲۳-۲
بررسی فرهنگ انرژی خانگی در بین بهره برداران واحدهای مسکونیحسین میرزائی,حسین اکبری۲۰۲۳-۳
تحلیل برساختگرایانه جرایم علیه اراضی دولتمجید فولادیان۲۰۲۳-۳
تحلیل جامعه شناختی مشارکت اعضا در تعاونی های کشاورزی با تأکید بر اصول تعاون )مورد مطالعه: تعاونی های کشاورزی استان خراسان شمالی(علی اکبر مجدی,غلامرضا حسنی درمیان۲۰۲۳-۳
جبر چند ساحتی و بازماندگی انتخابی؛ مطالعه کیفی فرآیند بازماندگی از تحصیل کودکان افغانستانی ساکن در شهر مشهدمجید فولادیان۲۰۲۳-۳
درک کودکان از کلیشه‌های جنسیتی (تحلیل نقاشی کودکان 6 تا 12 ساله شهر مشهد)مجید فولادیان۲۰۲۳-۳
عرصه های فراغتتی و فرصت زایی برای نقش آفرینی اجتماعی زنان (مطالعه موردی عصر صفویه در ایران)مهدی کرمانی۲۰۲۳-۳
عوامل اثرگذار بر ذب مقصد و دفع مبدأ مهارت روستایی و واکاوی معانی ذهنی مهاران .مجید فولادیان۲۰۲۳-۳
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی دانش‌آموزان متوسطۀ دوم شهر زاهدان در دوران شیوع ویروس کروناحسین اکبری۲۰۲۳-۴
تاب آوری کارکنان و سازمان دریک بیمارستان آموزشی در پاندمی کروناعلی اکبر مجدی۲۰۲۳-۴
مطالعهٔ پدیدارشناختی معنای توسعه در بین مناطق حاشیه نشین شهر رشتعلی اکبر مجدی,غلامرضا حسنی درمیان,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۳-۴
تاملی بر نشانه های کالایی شدن امر مقدس با تاکید بر زیارت)علی یوسفی۲۰۲۳-۵
بررسی نقش تعاونی‌ها در بازتولید سرمایة اجتماعی و ارتباط آن با بهره ‏وریعلی اکبر مجدی,غلامرضا حسنی درمیان۲۰۲۳-۶
شروط موثر بر شکل گیری، تداوم و خرو از روسپیگری؛ یک مطالعه کیفیحسین اکبری۲۰۲۳-۶
شناسایی شرایط زمینه ای و مداخله ای در پرورش هوشیاری کارآفرینانه؛ (مطالعه کیفی تجارب زیسته ی بنیان گذاران شرکت های دانش بنیان مشهد) نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفیاحمدرضا اصغرپور ماسوله,محسن نوغانی دخت بهمنی۲۰۲۳-۶
عوامل تعیین‌کننده همکاری علمی بین‌المللی: مروری نظام‌مند بر شواهد تربیمحسن نوغانی دخت بهمنی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۳-۶
مطالعه تاثیر علل دینی و سرمایه اجتماعی بر میزان مدارای اجتماعیحسین میرزائی۲۰۲۳-۶
مقایسه عوامل مرتبط با بازگشت به اعتیاد در بین دو گروه افراد با ترک قطعی و عود مجدد به مصرف مواد مخدرمجید فولادیان۲۰۲۳-۶
ﺗﺠﺮﺑۀ زﯾﺴﺘۀ زﻧﺎن ازپﺪﯾﺪة ازدواج زودﻫﻨگﺎم:ﯾک ﺑﺮرﺳی کﯿﻔیعلی اکبر مجدی,مهدی کرمانی۲۰۲۳-۸
شناسایی مسیرهای علّی منتهی به موقعیت پیرامونی در نظام هانی علم (یک تحلیل تطبیقی کیفی با رویکرد مموعه‌های فازی)محسن نوغانی دخت بهمنی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۳-۸
مجاورت و همکاری علمی: کاربرد مدل جاذبه در شناسایی تأثیر ابعاد مجاورت بر همکاری علمی بین المللیمحسن نوغانی دخت بهمنی,احمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۳-۸
ادراک ساکنین متن شهر از حاشیه‌نشینان؛ استراتژی‌های مواجهه ساکنین مناطق برخوردار شهر مشهد با حاشیه‌نشینیحسین اکبری,مجید فولادیان۲۰۲۳-۹
بازنمایی تهیدستانِ شهری در روزنامۀ اطلاعات (1332-1305)؛ دولت ناکارآمد و سوژۀ ناتوان در تقلای بقامجید فولادیان۲۰۲۳-۹
Disease-Related Stigma, Stigmatizers, Causes, and Consequences: A Systematic Reviewحسین اکبری۲۰۲۳-۱۰
تجربه‌نگاری تاریخی الگوها و فرایندهای موفقیت تعاونگران در جهت بهبود کسب‌وکارهای روستایی در ایرانمجید فولادیان۲۰۲۳-۱۰
عناصر برنامه درسی مطلوب برای توسعه کنشگری اجتماعی زنان از طریق آموزش و پرورش رسمی در ایراناحمدرضا اصغرپور ماسوله۲۰۲۴-۴