نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
خضری کلاته ملا محمد قلی زهرامظلوم خراسانی محمددکتری (Ph.D)بین‌الملل علوم اجتماعي۱۳۹۱
بیدل پری نازیوسفی علیدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۵
سلطانی محدثهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۵
فیض ابادی حسینمجدی علی اکبردکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۵
جامی فاطمهکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۶
جمشیدی سناکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۶
حمیدی ساوجی سهیلاصغرپور ماسوله احمدرضادکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۶
داوری حداءکرمانی مهدیاصغرپور ماسوله احمدرضادکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۶
زارع مهرجردی مسعوداصغرپور ماسوله احمدرضادکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۳۹۶
علیزاده مهدیهفولادیان مجیدکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۶
قاضی مهدیصدیق اورعی غلامرضادکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۶
پورماجد لیقوان مجیدنوغانی دخت بهمنی محسندکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۳۹۶
افخمی انگوری سیده زهراحسنی درمیان غلامرضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۷
حیدری فاطمهمجدی علی اکبرکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۷
راه چمندی هادینوغانی دخت بهمنی محسندکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۳۹۷
سنائی ملیحهاکبری حسیندکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۳۹۷
طلائی براباد مهساحسنی درمیان غلامرضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۷
محمدزاده علیمجدی علی اکبردکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۳۹۷
میرسندسی سیدمحسنیوسفی علیدکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۳۹۷
نصیری مهر فرزانهحسنی درمیان غلامرضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۷
کرمی سیده زهرامیرزائی حسینکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۷
یوسفی رافی ریحانهحسنی درمیان غلامرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۷
آسمانی فاطمهکرمانی مهدیکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
ارمان مهر وجیههحسنی درمیان غلامرضادکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
برادران کاشانی زهراکرمانی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
بنی اسد اسفندقه ساجدهمجدی علی اکبرکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
بنی اسد اسفندقه ساجدهمجدی علی اکبرکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
بهی نرگسکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
تیموری فاطمهمیرزائی حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۸
جیرفتی محمداباد مریممیرزائی حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۸
حسینی اخگر سیده معصومهمیرزائی حسیندکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
حسینی نژاد زهراساداتمیرزائی حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
خوشحال فاطمهمیرزائی حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۸
رحمدل مائدهمیرزائی حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۸
رحیمی فر زهرامیرزائی حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۸
رمضان زاده مهلامیرزائی حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
سیدمحسنی باغسنگانی زینب ساداتیوسفی علیکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
طالب زینبمیرزائی حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۸
عرب فاطمهمیرزائی حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
علوی زاده پروین ساداتکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۸
علوی زاده پروین ساداتکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۸
فخری زاده حسناکبری حسیندکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
قوتی سفیدسنگی علینوغانی دخت بهمنی محسندکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
مالک فاطمهمیرزائی حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
محبتیان نسترنکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
محمدزاده ابراهیممیرزائی حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
محمدزاده فاطمهکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
محمدزاده فاطمهکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
مزدوری سرمدی طوسی حانیهمیرزائی حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
منصوری بیدخوانی ریحانهکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
نظری مهدیهمیرزائی حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۸
واحدی سمنگانی زهرامیرزائی حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۸
پارچه باف وطن جلالاکبری حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۸
پارچه باف وطن جلالاکبری حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۸
ابراهیمی نیا عطیهاکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
احسان منش سمیرااکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
ارفعی قازقان فاطمهاکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
اقاسی الههاکبری حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
اقاسی زاده شعرباف فاطمهاکبری حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
امیری ایداکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
امیری علیرضاکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
امینی فاطمهکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
اکرامی رضااباد مریمکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
ایمانی عطیهکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
بادنوا زینبکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
باقری مهدیهیوسفی علیدکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
بخشایش معصومهاکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
بسکابادی فاطمهکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
بی تقصیرفدافن عطیهاکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
جهان پور زهراکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
جوان نرگساکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
حجت پناه زهرااکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
حسین پور کوثراکبری حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
حسینی فاطمهاکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
حکم ابادی زینبکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
خادمی فاطمهکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
خاموش سانازکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
خداپرست برکوک مریمکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
خردادی زهرااکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
خلوصی محبوبهاکبری حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
خلیلی مهدیهکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
خوشدل فائزهاکبری حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
دوستی فاطمهکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
دیده بان النازاکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
رافع زینباکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
رجبی ریحانهاکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
رجبی زهرااکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
رحمن زاده کرمانی زهرایوسفی علیکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
رحیمی فاطمهاکبری حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
رحیمیان زهرااصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
رمضانی نژادروئین محدثهکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
رمضانی نژادروئین محدثهکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
زارع شحنه یگانهاکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
سلجوقی شقایقاکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
سلمانی صفاپیشه مهدیهکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
سمیعی خیبری سیماکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
شادمان پور ابوالقاسمکرمانی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
شریعت شایه فاطمهکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
شریعتی نقاب فاطمهکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
شکیبائی پریساکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
صابری شیرازاباد فاطمهکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
صادقی خروی مهدیهکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
صالحی فاطمهاکبری حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
صباغی مهدیسساکت سلمانکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
صباغی مهدیسساکت سلمانکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
صیاد فاطمهکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
طاهری ساراکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
طاهری سکینهاکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
عبدی درخت بیدعلیا مریماکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
علوی شهری نرجس ساداتکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
علی جمعه زاده حصاری نجمهاکبری حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
علی محمدپورپیری معصومهکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
غفاریان جمیلهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
فارغ زهراکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
فتحی راد مینااکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
فتحیان عارفهاکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
فراش بام حرم فاطمهکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
فیروزقوچانی فاطمهکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
قاسمی زینباکبری حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
قربانی انسیهاکبری حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
قلندری سحرکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
متقی فر عاطفهکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
محسنی طهورامجدی علی اکبرکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
محمدزاده زهراکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
محمدنیائی بایگی زهرهاکبری حسیندکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
مرادی حصار مهلاکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
مسکی مهلااکبری حسینکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
مقیسه معصومهفولادیان مجیدکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
مهاجرانی نرگساکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
مهدوی ریحانهکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
مهدیانی پور مرتضیاکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
موحدیان عطار هدااکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
موسوی نیکو فاطمه ساداتمیرزائی حسینکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
میر پریاکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
میرزاده گودرزی سیده فاطمهکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
نصرابادی ماجدهکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
نمازی محمدمهدییوسفی علیدکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
نوری زهراکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
نیازی نرگسنوغانی دخت بهمنی محسندکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
هاشمی زاده فاطمه ساداتکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
وزیری نگینکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
وکیلی صادقی ستارهناظری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
وکیلی صادقی ستارهناظری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
پرویزیان پریااکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
پوراشکذری مطهرهکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
پیرزهی کهن کریم عبدالخالقفولادیان مجیداصغرپور ماسوله احمدرضادکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
ژیان صیاد سیده سارااکبری حسینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
کریمی پور شهروزکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۳۹۹
گنجی زاده فاطمهکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۳۹۹
ابوالفضلی نجیب اللهمجدی علی اکبرکرمانی مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۰
اجری مریماصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
ادیبان فاطمهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
افلاطونیان بهنازمیرزائی حسینکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
امیری چنار فاطمهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
امینی محمدکرمانی مهدیکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
اکبری اواز فاطمهحسنی درمیان غلامرضانوغانی دخت بهمنی محسندکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
ایزانلو زهرهنوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
برادران اجیلیان زینبمجدی علی اکبرکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۰
برادران اجیلیان زینبمجدی علی اکبرکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۰
بشکار مهدیاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
بهادری کیمیانوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
بیحقی شادیاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
جاودانی تحققی مهدیهنوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۰
حافظی معصومی مریماصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
حسنیان مقدم سارهنوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
حسین زاده غزلنوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
حسین زاده غزلنوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
حسین زاده غزلنوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
حسین زاده مجتبیمیرزائی حسینکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
حسینی راشد سیدمحمدابراهیمکرمانی مهدیکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
حیدرزاده طرقبه ریحانه ساداتاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۰
حیدری زینبحسنی درمیان غلامرضاکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
حیدری طاهرهنوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
خسرومطلق حدیثهنوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
خطیب حقیقی محدثهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
خلوصی مهسانوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
درافشانی کمالمجدی علی اکبرکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
دهون اطهرمجدی علی اکبرکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
دوستی زهرااصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
راستی کرقند فاطمهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
ربیعی برزلی فاطمهنوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
رحیمی زهرانوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
رحیمی زینبمجدی علی اکبرکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
رحیمی زینبمجدی علی اکبرکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
روشندل نفیسهفولادیان مجیدکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۰
زاهدیان استاد محمدمهدیصدیق اورعی غلامرضادکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
زنگنه زهرااصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
زیبائی ملیکانوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
سدیدی سوگنداصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
سرائی اصفهانی زهرااصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۰
سنجری بنستانی فاطمه زهرااصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۰
صبوری فخر آبادی مریمیوسفی علیکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
طالبی مهتااصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
عباسی بایکی شقایقنوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
عبدالله نژاد شاهوفولادیان مجیدکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
عرب زهراکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
عربی نسرینمجدی علی اکبرحسنی درمیان غلامرضادکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
علوی گنابادی زهراساداتنوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
علیزاده دولت ابادی ریحانهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
عیدگاهیان کاسب ندااکبری حسیندکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
غلامی انیتااصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۰
فریدی زهرانوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
فلاح سخنگو ثنامجدی علی اکبرکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۰
فکوری مائدهحسنی درمیان غلامرضاکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
مجیدی فرد امینفولادیان مجیددکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۰
مدح مریممجدی علی اکبرکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
مدح مریممجدی علی اکبرکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
مدح مریممجدی علی اکبرکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
مزدک عبدالقادرکرمانی مهدیمجدی علی اکبردکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۰
مزدک عبدالقادرکرمانی مهدیمجدی علی اکبردکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۰
معنوی مبینانوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۰
مهدویان دلاوری فاطمهنوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
مهدی زاده نفیسهاکبری حسینکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
نادری فاطمهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
ناصری زینباصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
ناصری سیده سمیهنوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
نجاران ریحانهمجدی علی اکبرکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۰
نیکخواه مهدینوغانی دخت بهمنی محسندکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
همت احسان فاطمهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
پنج تنی سیدمهدیاکبری حسینفولادیان مجیددکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
پودینه علیرضانوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
چمنی اجی بیشه زهرانوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
کردیان فرزقی محدثهنوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
کریمی سمانهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
کسرائی پرنیانمجدی علی اکبرکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۰
کسرائی پرنیانمجدی علی اکبرکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۰
گلشنی فاطمهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
یاقوتی برابادی فاطمهمجدی علی اکبرکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
یاقوتی برابادی فاطمهمجدی علی اکبرکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
یاوری زهراکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
یوسفی کلاته سری مبینااصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۰
آزاد فاطمهکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
اختری مبیناکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
اریان پور فاطمهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
اسلمی اقایه سحرفولادیان مجیدکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
اشوری بیتافولادیان مجیدکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
امیری نادیافولادیان مجیدکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
اکاتی زهرانوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
اکبری فاطمهفولادیان مجیدکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
اکبری جور ریحانهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
بابائی مهشیدفولادیان مجیدکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
باغبان گلخطمی زهراکرمانی مهدیکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
باقی سیده فاطمهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
بزم ارا مطهرهکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
بنی اسدی مقدم مهدیهفولادیان مجیدکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
بهزادی فر سجادفولادیان مجیدکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
تقی زاده یگانه ساداتکرمانی مهدیکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
تمیمی زهرافولادیان مجیدکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
جغتائی فائزهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
جلالی بهارفولادیان مجیدکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
جوادی عطیهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
حاجی زاده لیلافولادیان مجیدکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
حامدی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
حسن پور حسینکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
حسین زاده جعفری عارفهکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
حسین زاده جعفری عارفهکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
حسین پورمهنه محدثهکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
حسینی ابوالفضلاکبری حسیندکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
حسینی رازقاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
حسینی سیده یاسمناکبری حسینکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
حسینی نوخندانی غزلفولادیان مجیدکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
حقوقی فاطمهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
حقگو زهرافولادیان مجیدکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
دانائی مهدیهفولادیان مجیدکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
دری فرد عزیرمیرزائی حسینکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
دهقان امیرعلیاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
دهقان تنها کیمیافولادیان مجیدکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
دولتخواه لاین فاطمهمیرزائی حسینکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
دیانت پور حمیدفولادیان مجیددکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
رحیم پورازغدی فاطمهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
رشیدی فروزاناکبری حسینکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
رفعتی نژاد زکیهفولادیان مجیدکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
سجادپور افسانهنوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
سلجوقی زکیهفولادیان مجیدکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
سلیمانی هانیهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
سلیمی زرندی زکیهیوسفی علیکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
سیف اللهی ده میری مهدیهفولادیان مجیدکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
شجاعی عادلهیوسفی علیکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
شفیع پورسردشت فاطمهفولادیان مجیدکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
شمسائی مهلااکبری حسینکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
صابرمقدم اشرف فاطمهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
صارمی بتولکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
صالحی سعیده ساداتمجدی علی اکبرکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
صبری بنهنگی سمیهمیرزائی حسینکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
عارضی اسمااصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
عباس پور یگانهفولادیان مجیدکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
عبدالرضائی مهلاکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
عبداله زاده مهساکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
عرب زاده زینباصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
علی زاده کوشکی فاطمهفولادیان مجیدکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
علی پوراغوزی رضامیرزائی حسیندکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
قادری پور فاطمهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
قاسمی محدثهفولادیان مجیدکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
قریشی ریحانه ساداتاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
قشنک عطیهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
لباف خانیکی علیاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
لباف خانیکی هادیاصغرپور ماسوله احمدرضااکبری حسیندکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
لطفی فاطمهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
مانده کار رقیهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
محمدی محمدرضاصدیق اورعی غلامرضادکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
مرادیان محمدیه نرگسکرمانی مهدیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
مزاری شندانی راضیهاکبری حسینکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
مشعلچی فیروزابادی مرتضیکرمانی مهدیحسنی درمیان غلامرضادکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
مقنی مزرعه اخوندی طاهرهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
مقنی مزرعه اخوندی طاهرهاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
ملکی ایمانحسنی درمیان غلامرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
مهجورطهرانی مفرد زهرااصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
مهرابی ورگ ابوالفضلاصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
نیک نژاد فاطمهفولادیان مجیدکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
وهاب پورنقندر سمیهمیرزائی حسینکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
پری زاده الینااصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
کارگر اردیزی زینبنوغانی دخت بهمنی محسنکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
کرمانی زینباصغرپور ماسوله احمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۱
کیومرثی مریمفولادیان مجیدکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۱
احمدزاده زهراکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
احمدی زهراکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
ارشی روح الهکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
اروجی فاطمهکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
اسعدی مریمکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
اقابیگی میناکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
اکبری امیررضاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
اکرامی نداکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
اکرمی فائزهکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
باقرنژادتوندری فاطمهکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
بانکیان تبریزی میتراکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
برات نژاد ابوالفضلکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
برقعی زهراکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
بنائی الههدکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
بنائی بیتاساداتکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
تابعی ملیحهدکتری (Ph.D)نوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
تنها ساجدهکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
جباری فاطمهکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
جباری بزدی ثمینکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
جعفری قره تکان ریحانهکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
جلال ابادی اسماکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
جهانگیر مبیناکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
جهانی فرد جوادکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
حاجی زاده گلمکانی محمدکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
خردمند احسانکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
خسروی ملیحهکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
درخشان فر فاطمهکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
ذوقی معصومهکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
رئیس الساداتی حوریهکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
رزم جویان فاطمهکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
رضائیان پرنیانکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
رفیعی زهراکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
روستائی محمدرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
زحمت کش حانیهکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
زلفی زاده علیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
سجادی سیدمحمدجوادکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
سرور زهراکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
سلیمانی علیکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
سکه خضری زهراکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
سیدی سیده زینبکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
شریفی راد مهدیسکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
شمقدری زهراکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
صبوحی نیا فاطمهکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
طاهری امیررضاکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
طبسی محدثه ساداتکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
عرفانی قیطانی کیمیاکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
عزیزی فاطمهکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
فدشکی معصومهکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
فدوی حسینی امیرپویاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
فرخ نیا شورانگیزکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
قادری ریحانهکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
قاسمی روشناوند فاطمهکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
قاسمی مقدم مهساکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
قاسمیان فائزهکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
قاسمیان هانیهکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
قنبری زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
محمدزاده مائدهکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
محمدی سودابهکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
محمدی مهلادکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
محمدیان حمیدکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
مظفری نرگسکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
ملائی رؤیاکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
ملائی محدثهکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
منصورکوهی فرح نازکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
مهدوی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
مهدیزاده کوثرکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
مهری عبدل ابادی ریحانهکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
موسوی زاده جزائری درساکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
موفقی بهارهدکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
مکاری زاده مشهد مطهرهکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
میراحمدی یکتاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
میرعمادی فاطمهکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
ناظمی مهساکارشناسی ارشدنوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
نباتی مهدیهکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
نظام خواه مزار فاطمهکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
نکوئی مریمکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
همائی علیکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
واحدریگی نرگسکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
پروانه کوشککی عمادکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
چرخی نصرت ابادی یگانهکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
کاریزصباحی محمدرضاکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
کامیاب زهراکارشناسی ارشدروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
کرمی ساراکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
گلی فاطمهکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
گلی فاطمهکرمانی مهدیکارشناسینوبت دوم علوم اجتماعي۱۴۰۲
گلی جعفراباد داوددکتری (Ph.D)روزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
یاوری مریمکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲
یک پسر زینبکارشناسیروزانه علوم اجتماعي۱۴۰۲