عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
تحلیل گفتمان هویت ایرانی در شاهنامه فردوسیزهرا بستانکارشناسی ارشدیوسفی۱۳۸۹/۰۱/۲۳
پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ زنان مشهدملیحه تابعیکارشناسی ارشدیوسفی۱۳۸۸/۱۲/۱۵
خصوصیات اجتماعی فضا و تاثیر آن بر روابط همسایگی در مشهدفاطمه رضامنشکارشناسی ارشدیوسفی۱۳۸۹/۱۱/۱۹
ترس از جرم درفضاهای عمومی(معابر عمومی) شهر مشهدسمانه جهانیکارشناسی ارشدیوسفی۱۳۸۹/۱۱/۱۸
پایبندی به اخلاق علمی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدمارینا فرهودی زادهکارشناسی ارشدیوسفی۱۳۹۰/۰۸/۰۸
بیگانگی تحصیلی و جو آموزشیحسن نظری خبازکارشناسی ارشدنوغانی دخت بهمنی۱۳۹۴/۰۲/۰۷
آنومی در کسب وکار وعوامل جامعه شناختی مرتبط :مورد مطالعه شهر سبزوارمحمد دلبریدکتری(Ph.d)نوغانی دخت بهمنی۱۳۹۴/۱۰/۲۱
مقایسه تطبیقی نظام ارزشی سه نسل زنان بعد از انقلاب(مورد مورد مطالعه شهر بجنورد)سارا نودهیکارشناسی ارشدمیرزائی۱۳۹۴/۰۳/۲۶
بررسی روابط اجتماعی سرمایه گذاران غیر حرفه ای بازار سهامحمید معتمدیدکتری(Ph.d)میرزائی۱۳۹۵/۰۸/۰۵
بررسی علل جامعه شناختی بحران آب در ایران : با تاکید بر سیاست های اجتماعی آبمریم محمودیدکتری(Ph.d)میرزائی۱۳۹۶/۰۷/۲۶
بررسی تفاوتهای نسلی درساختار ارزشهای بنیادین انسانی بین شهروندان شهرمشهدسیده معصومه حامدیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۵/۱۲/۱۶
بررسی عوامل موثر برحک شدگی رفتار اقتصادی شهروندان نیشابوری با تاکید برسرمایه ی اجتماعی جنسیت و خویشاوندیعلی حجتی شرقدکتری(Ph.d)حسنی درمیان۱۳۹۶/۰۵/۱۰
اینستاگرام و برساخت هویت زنانسوده سلطان زاده مزرجیکارشناسی ارشدمیرزائی۱۳۹۵/۰۸/۱۰
تحلیل محتوای مضامین دینی فیلم‌های منتخب جشنواره فیلم فجر با رویکرد جامعه شناختی(86-96)زهره قائمی دیزیچهکارشناسی ارشدحسنی درمیان۱۳۹۸/۰۱/۱۹
تحلیل جامعه شناختی اقتصاد غیر رسمی در شهر مشهداحمد رمضانی فرخددکتری(Ph.d)اکبری۱۳۹۸/۱۱/۱۴
تحریم های غرب علیه ایران: تحلیل گفتمان یک واقعیت اجتماعی در فضای دیجیتالمسعود زارع مهرجردیدکتری(Ph.d)اصغرپور ماسوله۱۳۹۹/۰۳/۰۷
تحلیل جامعه شناختی تجربه تعاونیها در ایران: بررسی تطبیقی-تاریخی از سال 1300 تا دوره حاضرحسین فیض ابادیدکتری(Ph.d)مجدی۱۳۹۸/۱۲/۰۵
تاب آوری اجتماعی در شرایط همه گیری کرونا -مورد مطالعه زوجین ساکن در شهر مشهد در سال 1400-نیلوفر اسمعیل زاده مرویانکارشناسی ارشدمجدی۱۴۰۰/۰۳/۲۴
قشربندی اجتماعی و مصرف موسیقی در میان دانش آموزان متوسطه دوم شهر مشهدسهیل حمیدی ساوجیدکتری(Ph.d)اصغرپور ماسوله۱۴۰۰/۰۶/۲۴
ادراک زنان متاهل سالمند از نقش همسریفاطمه آسمانیکارشناسی ارشدکرمانی۱۴۰۰/۱۰/۰۶
تحلیل روایت تجربه زنان جوان از مواجهه با خویشتن داری جنسیفاطمه محمدپورکارشناسی ارشدکرمانی۱۴۰۰/۱۰/۰۶
تبیین جامعه شناختی فعالیت در بازار بورس با تاکید بر شهر مشهد 1397 الی 1400محمدجواد یداللهی زادهدکتری(Ph.d)مظلوم خراسانی۱۴۰۰/۱۰/۲۰
تحلیل انتقادی گفتمانهای الهیاتی شیعی مواجهه با پاندمی کرونازینب سادات سیدمحسنی باغسنگانیکارشناسی ارشدیوسفی۱۴۰۰/۱۱/۱۱
جامعه شناسی شخصیت متعصب: ایضاح مفهوم شخصیت متعصب با استفاده از نظریات علوم اجتماعی و روانشناسی اجتماعی، و طراحی مقیاس بومی برای سنجش آن.سید محمد مهدی واعظ موسویکارشناسی ارشدفولادیان۱۴۰۱/۰۲/۱۰
دوگانگی نیروهای انتخابی و انتصابی در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آن با ابژه گی کنشهای ایرانیانمجید پورماجد لیقواندکتری(Ph.d)نوغانی دخت بهمنی۱۴۰۰/۱۰/۲۰
تبارشناسی ایده توسعه در ایران تا پایان دوره پهلویهادی راه چمندیدکتری(Ph.d)نوغانی دخت بهمنی۱۴۰۰/۱۱/۲۵
تحلیل سیستمی شبکه مسائل اجتماعی حوزه دانش آموزی مورد مطالعه : مدیریت مسائل اجتماعیِ کلیدی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مشهدملیحه سنائیدکتری(Ph.d)اکبری۱۴۰۱/۰۴/۱۲
پویایی های تعلقات اجتماعی در قلمرو فعالیت های اقتصادیمهدی قاضیدکتری(Ph.d)صدیق اورعی۱۴۰۱/۰۶/۲۱
میزان اثر بخشی تعاون در ایجاد اشتغال پایدار فارغ التحصیلان دانشگاه در شهر مشهدطهورا محسنیکارشناسی ارشدمجدی۱۴۰۱/۰۴/۰۷
رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی بین پرسنل ستادی و عملیاتی(اجرایی) سازمان آتش نشانی در شهر مشهدالهام میرزاییکارشناسی ارشدمجدی۱۴۰۱/۰۴/۰۷
مطالعه تطبیقی دسترسی به آموزش مجازی در دوران کرونا در میان دانش آموزان اقشار مختلفجواد مختاریکارشناسی ارشدفولادیان۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تحلیل تجربه زیسته زنان -سرپرست خانوار- از بازادغام اجتماعی و اقتصادی بعد از رهایی از زندانزهرا برادران کاشانیدکتری(Ph.d)کرمانی۱۴۰۱/۱۲/۲۲
تبیین جامعه شناختی پیچیدگی اقتصادی: مطالعه‌ی کیفی-علیتی صنایع موردی در استان خراسان رضویوجیهه ارمان مهردکتری(Ph.d)حسنی درمیان۱۴۰۱/۱۲/۲۲
بازنمایی تحولات آسیب های اجتماعی زنان درصفحه حوادث روزنامه خراسان بعد از انقلاب اسلامی تا سال 1400معصومه مقیسهکارشناسی ارشدفولادیان۱۴۰۲/۰۲/۲۵
رسانه اجتماعی و مقصد سفرمجتبی حسین زادهکارشناسی ارشدمیرزائی۱۴۰۲/۰۳/۱۸
واکاوی مفهوم عدالت آموزشی در اسناد فرادست و الزامات تحقق آن در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایرانعلی قوتی سفیدسنگیدکتری(Ph.d)نوغانی دخت بهمنی۱۴۰۲/۰۳/۲۹
تاثیر شبکه های اجتماعی بر الگو رفتاری دختران نوجوان - مطالعه موردی: متوسطه دوم شهرستان مه ولات-مائده فکوریکارشناسی ارشدحسنی درمیان۱۴۰۲/۰۳/۰۸
نمی گذاریم مردانگی بمیرد: تحلیل جامعه شناختی خشونت های زن ستیزانه در مانوسفرهای ایرانی با تاکید برجنبش مگتاوفاطمه سادات موسوی نیکوکارشناسی ارشدمیرزائی۱۴۰۱/۰۱/۲۲
واکاوی الگوهای مهاجرتی مهاجران افغانستانی در ایران؛ با تاکید بر پدیده مهاجرت عبوریحسن فخری زادهدکتری(Ph.d)اکبری۱۴۰۲/۰۷/۱۷