مدیران گروه علوم اجتماعی از سال1348 تا کنون

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

1

دکتررامپورصدرنبوی

استاد

48 تا 58

2

احمدحامدمقدم رافتی

مربی

58 تا 77

3

دکترداریوش حیدری بیگوند

استادیار

77 تا 79

4

دکترعلی سیلانیان طوسی

دانشیار

79 تا 80

5

دکترحسین بهروان

استاد

80 تا 82

6

دکترمحمدمظلوم خراسانی

استاد

82 تا 84

7

سیدعلی حائری زاده

مربی

84 تا 87

8

دکتر حسین بهروان

استاد

87 تا 89

9

دکترمحمدمظلوم خراسانی

استاد

89 تا 92

10

دکتر محسن نوغانی

دانشیار

92 تا 95

11

دکتر حسین میرزائی

استادیار

95 تا 97

12

دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله

استادیار

97 تا کنون