مقطع دکتری ادبیّات محض:

        توجه: برنامه درسی نیمسال‌های بعد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خواهد بود.

 

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

محل برگزاری

 

 

متون نظم و نثر عربی1

دکتر سیدحسین فاطمی

چهارشنبه ساعت 16-14

کلاس 210

 

 

دستور تاریخی و تطبیقی

دکتر محمّدجواد مهدوی

چهارشنبه ساعت 12-10

کلاس 201

 

 

تحقیق در متون عرفانی و حکمی

دکتر سیدمهدی زرقانی/ دکتر محمّد تقوی

سه‌شنبه ساعت 18-16

کلاس 201

 

 

       مقطع دکتری گرایش ادبیّات عرفانی:

        توجه: برنامه درسی نیمسال‌های بعد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خواهد بود.

 

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

محل برگزاری

 

 

سیر تحول ادبیّات فارسی

دکتر سیدمهدی زرقانی

سه‌شنبه ساعت 16-14

کلاس 201

 

 

تحقیق در مبانی عرفان اسلامی

دکتر امید همدانی

چهارشنبه ساعت 18-16

کلاس 215

 

 

تحقیق در متون نظم1

دکتر سیدجواد مرتضائی

سه‌شنبه ساعت 18-16

کلاس 215

 

      مقطع دکتری گرایش ادبیّات حماسی:

       توجه: برنامه درسی نیمسال‌های بعد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خواهد بود.

 

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

محل برگزاری

 

 

بررسی زمینه‌های تحوّل زبان فارسی

دکتر محمّدجواد مهدوی

چهارشنبه ساعت 10-8

کلاس 215

 

 

زبان حماسی

دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی

سه‌شنبه ساعت 10-8

کلاس 215

 

 

کاربرد نقد ادبی در تحلیل شاهنامه

دکتر ابوالقاسم قوام

چهارشنبه ساعت 12-10

کلاس 210