توجه: دروس مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال‌های بعدی نیز در سه روز اوّل هفته خواهد بود.

    

مقطع کارشناسی ارشد ادبیّات محض:

 

 

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

محل برگزاری

 

 

آشنایی با کامپیوتر

این درس به صورت مجازی- عملی ارائه می‌شود. دوشنبه: 16-14

کلاس 108

 

 

عربی1- صرف و نحو

دکتر سیدحسین سیدی

شنبه ساعت 12-10

کلاس 204

 

 

نظم فارسی(4) مثنوی

دکتر محمّد تقوی

دوشنبه ساعت 18-16

کلاس 215

 

 

نثر فارسی(1) تاریخ بیهقی

دکتر محمّدجعفر یاحقی

شنبه ساعت 10-8

قطب علمی فردوسی‌شناسی

 

 

کشف‌المحجوب و رساله قشیریه

دکتر سلمان ساکت

دوشنبه ساعت 10-8

کلاس 210

 

 

سمینار

دکتر امید همدانی

یکشنبه ساعت 18-16

کلاس 204

 

 

 

 

     مقطع کارشناسی ارشد گرایش ادبیّات تطبیقی:

 

 

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

محل برگزاری

 

 

آشنایی با کامپیوتر

این درس به صورت مجازی- عملی ارائه می‌شود. دوشنبه: 16-14

کلاس 108

 

 

زبان تخصصی انگلیسی

دکتر سمیرا بامشکی

شنبه ساعت 12-10

کلاس 210

 

 

بررسی تطبیقی انواع ادبی

دکتر سیدمهدی زرقانی

یکشنبه ساعت 18-16

کلاس 215

 

 

بررسی تطبیقی شخصیت‌ها و مضامین ادبی جهان

دکتر سمیرا بامشکی

یکشنبه ساعت 10-8

کلاس 215

 

 

مبانی نظری و نظریه‌های ادبیّات تطبیقی

دکتر حمیده لطفی‌نیا

یکشنبه 16-14

کلاس 210

 

 

متون نظم و نثر عربی

 

دوشنبه 18-16

 

 

 

 

 

 

 

     مقطع کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان:

 

 

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

محل برگزاری

 

 

آشنایی با کامپیوتر

این درس به صورت مجازی- عملی ارائه می‌شود. دوشنبه: 16-14

کلاس 108

 

 

مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی

دکتر زهرا حامدی شیروان

شنبه ساعت 16-14

کلاس 214

 

 

روان‌شناسی آموزش و روش تدریس

دکتر مریم طباطبائیان

دوشنبه 18-16

کلاس 204

 

 

تطوّر متون نثر فارسی

دکتر سلمان ساکت

شنبه ساعت 10-8

کلاس 201

 

 

درست‌نویسی و نگارش فارسی

دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی

شنبه ساعت 12-10

کلاس 305

 

 

اصول و نظریه‌های آموزش زبان

دکتر سیما ضیایی

یکشنبه ساعت 16-14

کلاس 212

 

 

تاریخ و فرهنگ ایران

 

یکشنبه ساعت 18-16

کلاس 303