امتحان جامع دکتری برای نیمسال دوم 98-1397 روز سه‌شنبه مورّخ 1398/6/26 (کتبی) و چهارشنبه 1398/6/27 (شفاهی)، ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد. دانشجویانی که واحدهای آموزشی را با معدل حداقل 16 گذرانده‌اند، تا تاریخ 1398/3/21، فرم آمادگی برای امتحان جامع را تکمیل و به دفتر گروه تحویل دهند.

منابع آزمون جامع

فرم آمادگی برای امتحان جامع