امتحان جامع دکتری برای نیمسال اول 99-1398 روز سه‌شنبه مورّخ 1398/11/29 (کتبی) و چهارشنبه 1398/11/30 (شفاهی)، ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد. دانشجویانی که واحدهای آموزشی را با معدل حداقل 16 گذرانده‌اند، تا تاریخ 1398/11/15، فرم آمادگی برای امتحان جامع را تکمیل و به دفتر گروه تحویل دهند.

فرم آمادگی برای امتحان جامع

منابع آزمون جامع