اسامی دانشجویانی که در آزمون جامع شهریور 1398 قبول شده‌اند به شرح زیر است:

گرایش محض:

          - ریحانه واعظ شهرستانی

          - شادی شجیعی

          - مریم اسمعیل‌نژاد

          - مریم بهفر

          - فرزانه صنیعی

          - مهدی ظریفیان

گرایش ادبیات عرفانی:

          - زهره مهدوی

          - مدینه پورمحمود

گرایش ادبیات حماسی:

          - فهیمه ملکی مارشک

          - فاطمه سیدی فرخد

          - محمّد بیانی

          - زهرا سلطانی

          - فائزه وزیرنژاد

دانشجویانی که نام آنها نیامده است، نمره لازم را کسب نکرده‌اند.

دانشجویان محترم برای دریافت نمرات خود فقط به صورت حضوری به دفتر گروه مراجعه نمایند.