منابع آزمون جامع خرداد ماه 1400

آزمون جامع در روزهای یکشنبه 1400/03/30 (کتبی)و دوشنبه 1400/03/31 (شفاهی ) برگزار خواهد شد.

دانشجویان محترم موظف هستند در مدت چهار نیمسال تحصیلی، دوره اموزشی خود را به پایان رسانده و حداکثر تا نیمسال پنجم در ارزیابی جامع شرکت کنند.
همچنین در صورت عدم شرکت در آزمون به هر دلیل به‌جز مرخصی بدون احتساب در سنوات، به متزله مردودی است و تنها در نوبت بعدی مجاز به شرکت در ارزیابی جامع خواهد بود.