رشته علوم اجتماعی به عـنوان رشـته‌ای فرعی از سال 1348 در مقطع کارشناسی افتتاح شد که بیشتر ارائه درس‌های عمومی و فرعی در سطح دانشکده و دانشگاه را برعهده‌ داشت. این گروه از سال 1364 به عنوان رشته‌ای مستقل اقدام به پذیرش دانشجو کرد. دکتر صـدرنبوی نخستین مدیر این گروه بود

از سال تحصیلی 1372-1371 دوره کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی،و دوره دکتری نیز از سال 1384 در گروه راه‌اندازی شد. گروه همچنین از سال 1399 در دوره کارشناسی مددکاری اجتماعی دانشجو می پذیرد. آخرین اقدام تأسیسی در این گروه ایجاد رشته علوم ارتباطات اجتماعی در سال 1400 بوده است. شمار دانشجویان کارشناسی گروه هم اکنون  248 نفر، کارشناسی‌ارشد 50 نفر و دکتری 47 نفر می‌باشد. پـیـوند نزدیک حـوزه مطـالعاتی رشته- گـرایش‌های موجود در گروه علوم اجتـماعی آن را تبدیل بـه یـکی از فعال ترین گروه‌های آموزشی دانشکده دررابطه با حوزه مسائل جامعه و نهادها و سازمان های بیرون از دانشگاه کرده است. گروه علوم اجتماعی مسئولیت انتشار نشریه «دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد» را نیز برعهده دارد.

334دانشجو
11عضو هیات علمی
2,724دانش آموخته
-دانشجوی بین المللی
3رشته/مقطع تحصیلی
2کارگروه تخصصی